ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแยก 4-อะมิโนฟีนอลด้วยกระบวนการ Micellar Enhanced Ultrafiltration (MEUF) โดยใช้สารลดแรงตึงผิว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแยก 4-อะมิโนฟีนอลด้วยกระบวนการ Micellar Enhanced Ultrafiltration (MEUF) โดยใช้สารลดแรงตึงผิว
นักวิจัย : วราภรณ์ ใจใส
คำค้น : สารลดแรงตึงผิว , อัลตราฟิลเตรชัน , 4-อะมิโนฟีนอล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : รัตนา จิรัตนานนท์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/240668
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วราภรณ์ ใจใส . (2553). การแยก 4-อะมิโนฟีนอลด้วยกระบวนการ Micellar Enhanced Ultrafiltration (MEUF) โดยใช้สารลดแรงตึงผิว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
วราภรณ์ ใจใส . 2553. "การแยก 4-อะมิโนฟีนอลด้วยกระบวนการ Micellar Enhanced Ultrafiltration (MEUF) โดยใช้สารลดแรงตึงผิว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
วราภรณ์ ใจใส . "การแยก 4-อะมิโนฟีนอลด้วยกระบวนการ Micellar Enhanced Ultrafiltration (MEUF) โดยใช้สารลดแรงตึงผิว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553. Print.
วราภรณ์ ใจใส . การแยก 4-อะมิโนฟีนอลด้วยกระบวนการ Micellar Enhanced Ultrafiltration (MEUF) โดยใช้สารลดแรงตึงผิว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2553.