ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การถ่ายเทมวลในการใช้โอโซน เพื่อบำบัดน้ำล้างสีย้อม ในกระบวนการเมมเบรนคอนแทคเตอร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การถ่ายเทมวลในการใช้โอโซน เพื่อบำบัดน้ำล้างสีย้อม ในกระบวนการเมมเบรนคอนแทคเตอร์
นักวิจัย : สหเวช บำเพิง
คำค้น : เมมเบรนคอนแทคเตอร์ , โอโซน , การถ่ายเทมวล , น้ำล้างสีย้อม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : รัตนา จิระรัตนานนท์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/211610
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สหเวช บำเพิง . (2551). การถ่ายเทมวลในการใช้โอโซน เพื่อบำบัดน้ำล้างสีย้อม ในกระบวนการเมมเบรนคอนแทคเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สหเวช บำเพิง . 2551. "การถ่ายเทมวลในการใช้โอโซน เพื่อบำบัดน้ำล้างสีย้อม ในกระบวนการเมมเบรนคอนแทคเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สหเวช บำเพิง . "การถ่ายเทมวลในการใช้โอโซน เพื่อบำบัดน้ำล้างสีย้อม ในกระบวนการเมมเบรนคอนแทคเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551. Print.
สหเวช บำเพิง . การถ่ายเทมวลในการใช้โอโซน เพื่อบำบัดน้ำล้างสีย้อม ในกระบวนการเมมเบรนคอนแทคเตอร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2551.