ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบจำลองการคำนวณพลศาสตร์ของไหล ของตัวทำอากาศร้อนด้วยรังสีอาทิตย์แบบไหลสองด้านที่มีการเพิ่มพื้นที่ผิว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบจำลองการคำนวณพลศาสตร์ของไหล ของตัวทำอากาศร้อนด้วยรังสีอาทิตย์แบบไหลสองด้านที่มีการเพิ่มพื้นที่ผิว
นักวิจัย : อรวลัญช์ โลหิตหาญ
คำค้น : พลศาสตร์ของไหล , ตัวทำอากาศร้อนด้วยรังสีอาทิตย์ , ความร้อน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เก้ากันยา สุดประเสริฐ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/208142
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรวลัญช์ โลหิตหาญ . (2551). แบบจำลองการคำนวณพลศาสตร์ของไหล ของตัวทำอากาศร้อนด้วยรังสีอาทิตย์แบบไหลสองด้านที่มีการเพิ่มพื้นที่ผิว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
อรวลัญช์ โลหิตหาญ . 2551. "แบบจำลองการคำนวณพลศาสตร์ของไหล ของตัวทำอากาศร้อนด้วยรังสีอาทิตย์แบบไหลสองด้านที่มีการเพิ่มพื้นที่ผิว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
อรวลัญช์ โลหิตหาญ . "แบบจำลองการคำนวณพลศาสตร์ของไหล ของตัวทำอากาศร้อนด้วยรังสีอาทิตย์แบบไหลสองด้านที่มีการเพิ่มพื้นที่ผิว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551. Print.
อรวลัญช์ โลหิตหาญ . แบบจำลองการคำนวณพลศาสตร์ของไหล ของตัวทำอากาศร้อนด้วยรังสีอาทิตย์แบบไหลสองด้านที่มีการเพิ่มพื้นที่ผิว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2551.