ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของความผันแปรตามฤดูกาล ที่มีต่อการออกแบบและประเมินทางลาดยาง ในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของความผันแปรตามฤดูกาล ที่มีต่อการออกแบบและประเมินทางลาดยาง ในประเทศไทย
นักวิจัย : นวพล พรหมจารีย์
คำค้น : ถนนลาดยาง , ฤดูกาล , แอสฟัลต์คอนกรีต
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/160012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นวพล พรหมจารีย์ . (2547). ผลกระทบของความผันแปรตามฤดูกาล ที่มีต่อการออกแบบและประเมินทางลาดยาง ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
นวพล พรหมจารีย์ . 2547. "ผลกระทบของความผันแปรตามฤดูกาล ที่มีต่อการออกแบบและประเมินทางลาดยาง ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
นวพล พรหมจารีย์ . "ผลกระทบของความผันแปรตามฤดูกาล ที่มีต่อการออกแบบและประเมินทางลาดยาง ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.
นวพล พรหมจารีย์ . ผลกระทบของความผันแปรตามฤดูกาล ที่มีต่อการออกแบบและประเมินทางลาดยาง ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2547.