ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อเสถียรภาพในการทำงานของครูในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อเสถียรภาพในการทำงานของครูในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
นักวิจัย : ปานใจ จิรานุภาพ
คำค้น : แรงงานสัมพันธ์ , ครู , โรงเรียนนานาชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/77057
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปานใจ จิรานุภาพ . (2540). ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อเสถียรภาพในการทำงานของครูในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริก,.
ปานใจ จิรานุภาพ . 2540. "ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อเสถียรภาพในการทำงานของครูในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริก,.
ปานใจ จิรานุภาพ . "ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อเสถียรภาพในการทำงานของครูในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริก,, 2540. Print.
ปานใจ จิรานุภาพ . ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อเสถียรภาพในการทำงานของครูในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริก,; 2540.