ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : สุธาทิพย์ กุลศรี , ชลการ ทรงศรี , มัลลิกา ลุนจักร์
คำค้น : พลังอำนาจ , ผู้สูงอายุ , การดูแลสุขภาพตนเอง
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) ศึกษาปัญหาการเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 2) กำหนดแนวทางการเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 3) ประเมินผลการเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ การวิจัยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาปัญหาการเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้สูงอายุจำนวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามด้านความเชื่อ ค่านิยม ความตั้งใจ ประสบการณ์ การสนับสนุนทางสังคม และความคับข้องใจในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ยและร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาในการเสริมสร้างพลังอำนาจการดูแลสุขภาพตนเองด้านความเชื่อ ค่านิยม ความตั้งใจ ประสบการณ์ และความคับข้องใจความคับข้องใจในการดูแลสุขภาพตนเอง

บรรณานุกรม :