ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหารูปแบบที่เหมาะสำรับการขนส่งข้าวฮางงอก:กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยจอมศรีอ.เมืองจ.สกลนคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหารูปแบบที่เหมาะสำรับการขนส่งข้าวฮางงอก:กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยจอมศรีอ.เมืองจ.สกลนคร
นักวิจัย : นุจิรา กองทรัพย์
คำค้น : การขนส่ง , ข้าวฮางงอก , ฮิวริสติกส์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://ris.snru.ac.th/research/13
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์งานวิจัยคือเพื่อการศึกษาเส้นทางการขนส่งและเพื่อเปรียบเทียบวิธีการจัด เส้นทางการขนส่งแบบเดิมกับแบบที่นำเสนอ สำหรับการขนส่งข้าวฮางงอก กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยจอมศรี จังหวัดสกลนคร เพื่อการขนส่งที่เหมาะสมและตอบสนองต่อ ความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการขนส่งให้กับกลุ่มวิสาหกิจอีกด้วย ผู้วิจัยจึง ได้ศึกษาวิธีการกำหนดเส้นทางการขนส่งข้าวฮางงอก ซึ่งเป็นปัญหาแบบ เอ็นพี-ฮาร์ด (NP-Hard) โดยได้ประยุกต์ใช้วิธี Heuristics ได้แก่ Differential Equation (D.E.), Clarke - Wright Heuristic, Nearest Neighbor Heuristic และ Sweep Heuristic มาเปรียบเทียบกับวิธีเดิม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอก บ้านน้อยจอมศรี จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัย พบว่าวิธี Differential Equation (D.E.) สามารถลดระยะทางจากเดิมได้ 63.43% ลดระยะเวลาจากเดิมได้ 3.01% และลดค่าใช้จ่ายจากเดิมได้ 59.2% วิธี Clarke - Wright Heuristic สามารถลดระยะทางจากเดิมได้ 36.03% ลดระยะเวลาจากเดิมได้ 2.42% และลดค่าใช้จ่ายจากเดิมได้ 41.5% วิธีNearest Neighbor Heuristic สามารถลดระยะทางจาก เดิมได้ 36.36% ลดระยะเวลาจากเดิมได้ 11.53% และลดค่าใช้จ่ายจากเดิมได้ 43.45% วิธี Sweep Heuristic สามารถลดระยะทางจากเดิมได้ 53.24% ลดระยะเวลาจากเดิมได้ 38.82% และลดค่าใช้จ่ายจากเดิมได้ 54.26%

บรรณานุกรม :
นุจิรา กองทรัพย์ . (2559). การหารูปแบบที่เหมาะสำรับการขนส่งข้าวฮางงอก:กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยจอมศรีอ.เมืองจ.สกลนคร.
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
นุจิรา กองทรัพย์ . 2559. "การหารูปแบบที่เหมาะสำรับการขนส่งข้าวฮางงอก:กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยจอมศรีอ.เมืองจ.สกลนคร".
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
นุจิรา กองทรัพย์ . "การหารูปแบบที่เหมาะสำรับการขนส่งข้าวฮางงอก:กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยจอมศรีอ.เมืองจ.สกลนคร."
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2559. Print.
นุจิรา กองทรัพย์ . การหารูปแบบที่เหมาะสำรับการขนส่งข้าวฮางงอก:กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยจอมศรีอ.เมืองจ.สกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; 2559.