ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity Based Learning: CBL) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity Based Learning: CBL) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
นักวิจัย : นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning: CBL) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อ1 ) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและพฤติกรรมคุณลักษณะของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 2) เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning: CBL) 3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning: CBL) โดยมีวิธีดำเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของทักษะและพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ระยะที่ 2 สร้างแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning: CBL) เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ระยะที่ 3 ประเมินประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning: CBL) เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ผลการศึกษาพบว่า 1. การศึกษาองค์ประกอบของทักษะและพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย 1) คุณลักษณะของผู้ที่มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ มี 2 องค์ประกอบ คือ ความสามารถในการคิดริเริ่มและรวดเร็ว และ ความสามารถในการคิดแง่บวกและเหมาะสม 2) คุณลักษณะของผู้ที่มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ มี 4 องค์ประกอบ คือ ความสามารถในการแสวงหาความรู้หรือโอกาสใหม่ๆ ความสามารถในการสร้างเครือข่ายเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ ความรับผิดชอบในการทำงาน และความสามารถในการประเมินตนเอง2. การสร้างแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning: CBL) เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้ตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning: CBL) ได้ 5 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ ขั้นที่ 2 ขั้นค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมกลุ่ม (สังเคราะห์ความรู้/แก้ปัญหา/ทำโครงการ) ขั้นที่ 4 ขั้นเสนอผลงาน ด้วยวิธีการใหม่ๆ(Creative presentation) ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล

บรรณานุกรม :
นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ . (2560). การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity Based Learning: CBL) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0.
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช.
นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ . 2560. "การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity Based Learning: CBL) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0".
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช.
นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ . "การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity Based Learning: CBL) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0."
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช, 2560. Print.
นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ . การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity Based Learning: CBL) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0. นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช; 2560.