ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากชนิดของชันโรงบริเวณบ้านพรุหมาก อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนสงขลา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากชนิดของชันโรงบริเวณบ้านพรุหมาก อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : พิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์
คำค้น : ชนิดชันโรง
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาความหลากหลายของชันโรง บริเวณชุมชนพรุหมาก อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของชันโรงในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2560 ดำเนินสำรวจการเก็บตัวอย่างชันโรงจากกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรงในชุมชนพรุหมากจำนวน 150 รัง เดือนละครั้ง โดยใช้สวิงในการจับชันโรงหรือเครื่องดูดแมลง สุ่มเก็บตัวอย่างจากรังเลี้ยงของเกษตรกร รังละ 10 ตัว นำตัวอย่างมาตรวจสอบชนิดในห้องปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่ามี สายพันธุ์ชันโรง จำนวน 3 สายพันธุ์ ดังต่อไปนี้ ดังต่อไปนี้ Trigona ventralis พบมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาพบ Trigona itama คิดเป็นร้อยละ 26 และ Trigona terminate พบน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 22

บรรณานุกรม :
พิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ . (2560). ความหลากชนิดของชันโรงบริเวณบ้านพรุหมาก อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา.
    สงขลา : วิทยาลัยชุมชนสงขลา.
พิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ . 2560. "ความหลากชนิดของชันโรงบริเวณบ้านพรุหมาก อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา".
    สงขลา : วิทยาลัยชุมชนสงขลา.
พิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ . "ความหลากชนิดของชันโรงบริเวณบ้านพรุหมาก อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา."
    สงขลา : วิทยาลัยชุมชนสงขลา, 2560. Print.
พิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ . ความหลากชนิดของชันโรงบริเวณบ้านพรุหมาก อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา. สงขลา : วิทยาลัยชุมชนสงขลา; 2560.