ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

4.2 การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยการละเล่นพื้นบ้านตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : 4.2 การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยการละเล่นพื้นบ้านตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิจัย : เยาวเรศ รัตนธารทอง
คำค้น : กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ , กิจกรรมเสริมประสบการณ์ , กิจกรรมสร้างสรรค์ , กิจกรรมเสรี , กิจกรรมกลางแจ้ง , กิจกรรมเกมการศึกษา , การวิจัยปฏิบัติการ , การละเล่นพื้นบ้าน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : มรภ.กาฬสินธุ์ ก่อนยุบรวมเป็น ม.กาฬสินธุ์
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยการละเล่นพื้นบ้าน ในระดับปฐมวัย 2) ทดลองใช้แผนการจัดประสบการณ์ แบบบูรณาการด้วยการละเล่นพื้นบ้าน ในระดับปฐมวัย และ 3) ประเมินความพึงพอใจต่อแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยการละเล่นพื้นบ้าน กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา ได้แก่ เด็กปฐมวัย (3 ขวบ) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่ากลาง ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 15 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยการละเล่นพื้นบ้าน ในระดับปฐมวัย แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ระหว่าง 0.23 ถึง 0.92 ค่าความเที่ยงทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดประสบการณ์ด้วยแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ด้วยการละเล่นพื้นบ้าน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ค่าความเที่ยงทั้งฉบับ เท่ากับ 0.94 และแบบสอบถามความพึงพอใจของครูต่อการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยการละเล่นพื้นบ้าน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ค่าความเที่ยงทั้งฉบับ เท่ากับ 0.92 ผลการวิจัย พบว่า 1. แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยการละเล่นพื้นบ้าน ในระดับปฐมวัย มีจำนวน 7 แผน ประกอบด้วยการละเล่นพื้นบ้าน 7 กิจกรรม คือ งูกินหาง แมงมุม เดินกะลา ลิงชิงหลักม้าก้านกล้วย มอญซ่อนผ้า และกาฟักไข่ ทุกแผนมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 2. ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยการละเล่นพื้นบ้าน ในระดับปฐมวัย (E1/E2) เท่ากับ 94.16/91.03 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (80/80) โดยมีดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 74.76 และหลังการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยการละเล่นพื้นบ้าน เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับสูง ซึ่งเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป) มีจำนวน 14 คน จากจำนวนทั้งหมด 15 คน 3. เด็กปฐมวัย (3 ขวบ) มีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์ด้วยแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยการละเล่นพื้นบ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และครูพี่เลี้ยงมีความพึงพอใจ ต่อการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยการละเล่นพื้นบ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

บรรณานุกรม :
เยาวเรศ รัตนธารทอง . (2551). 4.2 การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยการละเล่นพื้นบ้านตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
เยาวเรศ รัตนธารทอง . 2551. "4.2 การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยการละเล่นพื้นบ้านตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
เยาวเรศ รัตนธารทอง . "4.2 การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยการละเล่นพื้นบ้านตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2551. Print.
เยาวเรศ รัตนธารทอง . 4.2 การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยการละเล่นพื้นบ้านตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2551.