ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าชาวไทญ้อสู่เยาวชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าชาวไทญ้อสู่เยาวชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิจัย : อัครเจตน์ ชัยภูมิ , วรรณธิดา ยลวิลาศ , อนงค์นาถ โรจนกร วังคำหาญ , สกาวเดือน พิมพิศาล , พัชรินทร์ วงษ์พิมพ์สร , ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว
คำค้น : การสืบสาน,ภูมิปัญญาท้องถิ่น,การทอผ้าชาวไทญ้อ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : มรภ.กาฬสินธุ์ ก่อนยุบรวมเป็น ม.กาฬสินธุ์
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการทอผ้าชาวของไทญ้อจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของเยาวชนต่อการทอผ้าของชาวไทญ้อ 3) เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นปลูกฝังให้เยาวชนรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง 4) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมัลติมิเดียสำหรับเยาวชนของชาวไทยญ้อที่มีช่วงอายุระหว่าง 14-18 ปีเกี่ยวกับการทอผ้า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ เยาวชนในตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะแล้วจากการจดทะเบียนสมรส ในทางกฎหมายก็ถือว่าบุคคลที่มีอายุระหว่างนี้เป็นเยาวชนและหากต้องระวางโทษก็จะพิจารณาโทษแตกต่างจากผู้ใหญ่ จำนวน 60 คน ซึ่งได้จากการสุ่มวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) แบบทดสอบความรู้ความสามารถในการทอผ้า แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อการทอผ้า แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้สื่อมัลติมิเดีย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบที (dependent t-test) ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) ชาวไทญ้อมีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าที่ตำบลแซงบาดาล ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 2) เยาวชนมีความรู้ความสามารถในการทอผ้าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัย 0.5 และพฤติกรรมการเรียนรู้ของเยาวชนต่อการทอผ้าของชาวไทญ้อโดยรวมมีพฤติกรรมการฝึกฝนอยู่ในเกณฑ์ดี 3) เยาวชนสืบสานการทอผ้าโดยการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อมัลติเดียที่พัฒนาขึ้น 4) ความพึงพอใจในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยรวมอยู่ในระดับมาก

บรรณานุกรม :
อัครเจตน์ ชัยภูมิ , วรรณธิดา ยลวิลาศ , อนงค์นาถ โรจนกร วังคำหาญ , สกาวเดือน พิมพิศาล , พัชรินทร์ วงษ์พิมพ์สร , ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว . (2559). การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าชาวไทญ้อสู่เยาวชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
อัครเจตน์ ชัยภูมิ , วรรณธิดา ยลวิลาศ , อนงค์นาถ โรจนกร วังคำหาญ , สกาวเดือน พิมพิศาล , พัชรินทร์ วงษ์พิมพ์สร , ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว . 2559. "การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าชาวไทญ้อสู่เยาวชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
อัครเจตน์ ชัยภูมิ , วรรณธิดา ยลวิลาศ , อนงค์นาถ โรจนกร วังคำหาญ , สกาวเดือน พิมพิศาล , พัชรินทร์ วงษ์พิมพ์สร , ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว . "การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าชาวไทญ้อสู่เยาวชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2559. Print.
อัครเจตน์ ชัยภูมิ , วรรณธิดา ยลวิลาศ , อนงค์นาถ โรจนกร วังคำหาญ , สกาวเดือน พิมพิศาล , พัชรินทร์ วงษ์พิมพ์สร , ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว . การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าชาวไทญ้อสู่เยาวชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2559.