ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว ที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดศูนย์รวมเศรษฐกิจ และจังหวัดใกล้เคียงชายแดนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาแรงงานต่างด้าวในจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว ที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดศูนย์รวมเศรษฐกิจ และจังหวัดใกล้เคียงชายแดนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาแรงงานต่างด้าวในจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
นักวิจัย : นฤชิต แสนปากดี , ปารมี ลางคุลานนท์
คำค้น : คำสำคัญ,4.1 คนต่างด้าว,4.2 สิทธิมนุษยชน (Human Right)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : มรภ.กาฬสินธุ์ ก่อนยุบรวมเป็น ม.กาฬสินธุ์
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาโครงการวิจัยนี้ ให?ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนของแรงงานต?างด?าว ที่มาใช? แรงงานในประเทศไทย เนื่องจากเป?นช?วงที่ประเทศไทยได?เข?าร?วมประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ทําให?มีแรงงานต?างด?าวเข?ามาใช?แรงงานเป?นจํานวนมาก และเกิดป?ญหาสังคมตามมา มากมาย ดังนั้น คณะผู?วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับแรงงานต?างด?าว โดยมีวัตถุประสงค?คือ 1.สํารวจป?ญหา การละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต?างด?าวที่ใช?แรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ? จังหวัดอุดรธานี และจังหวัด หนองคาย 2.ศึกษาหามาตรการในการคุ?มครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานต?างด?าวที่ทํางานในจังหวัด กาฬสินธุ? จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย และ 3. พัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข?อบังคับต?าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให?กับแรงงานต?างด?าว ที่มาใช?แรงงานในประเทศไทย ให?สอดคล?องกับสภาวการณ? เป?ดเสรีประชาคมอาเซียนและเป?นมาตรฐานในการสร?างความเป?นธรรมแก?สังคม ทั้งนี้มีขอบเขตศึกษา 3 จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธุ? จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยชี้ให?เห็นว?าแรงงานต?างด?าวที่เข?ามาใช?แรงงานในประเทศไทยมากที่สุดคือ แรงงานสัญชาติลาว รองลงมาคือแรงงานสัญชาติพม?า เวียดนาม และกัมพูชา โดยใช?แรงงานในประเภท งานร?านอาหาร รองลงมาคืองานบริการทั่วไป งานอุตสาหกรรม งานก?อสร?างร?อยละ งานอื่น ๆ เช?น งาน ขายสินค?าต?าง ๆ และงานบ?าน ด?านป?ญหาเกี่ยวกับการใช?งานแรงงานต?างด?าวนั้น สถานประกอบการส?วน ใหญ?และแรงงานต?างด?าวเองประสบป?ญหาการใช?ภาษาเพื่อการสื่อสาร ป?ญหาการลักขโมย ป?ญหาการ ทะเลาะวิวาท ป?ญหาการหนีงานก?อนครบสัญญาจ?าง ป?ญหาชู?สาว และป?ญหายาเสพติด ป?ญหาที่แรงงาน ต?างด?าวไม?ได?รับความเป?นธรรมจากนายจ?าง เพราะนายจ?างไม?ปฏิบัติตามกฎหมายคุ?มครองแรงงานซึ่งเป?น มาตรฐานแรงงานขั้นต่ํา แรงงานต?างชาติเหล?านี้ ส?วนใหญ?เป?นแรงงานไร?ฝ?มือซึ่งได?รับค?าจ?างในอัตรา ค?อนข?างต่ํา มีวันและเวลาทํางานปกติสูงกว?าที่กฎหมายคุ?มครองแรงงานกําหนด กฎหมายว?าด?วยคนเข?า เมือง เป?ดช?องโหว?ให?กับนายจ?าง เพศของแรงงานต?างด?าว มีผลต?อการก?อป?ญหาสังคม อัตราค?าจ?างของ แรงงานต?างด?าว มีผลต?อการก?อป?ญหาสังคม แรงงานต?างด?าวที่อายุน?อย มักจะก?อป?ญหาได?มากกว?า ระยะเวลาของการทํางานของแรงงานต?างด?าว ส?งผลต?อการก?อป?ญหา ซึ่งผู?วิจัยได?พบประเด็นสําคัญเพื่อ พัฒนามาตรการทางกฎหมายสําหรับแรงงานต?างด?าว คือ มาตรการด?านเวลาทํางาน เวลาพัก ค?าจ?าง และ วันหยุด วันลา

บรรณานุกรม :
นฤชิต แสนปากดี , ปารมี ลางคุลานนท์ . (2559). สิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว ที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดศูนย์รวมเศรษฐกิจ และจังหวัดใกล้เคียงชายแดนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาแรงงานต่างด้าวในจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
นฤชิต แสนปากดี , ปารมี ลางคุลานนท์ . 2559. "สิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว ที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดศูนย์รวมเศรษฐกิจ และจังหวัดใกล้เคียงชายแดนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาแรงงานต่างด้าวในจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
นฤชิต แสนปากดี , ปารมี ลางคุลานนท์ . "สิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว ที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดศูนย์รวมเศรษฐกิจ และจังหวัดใกล้เคียงชายแดนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาแรงงานต่างด้าวในจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2559. Print.
นฤชิต แสนปากดี , ปารมี ลางคุลานนท์ . สิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว ที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดศูนย์รวมเศรษฐกิจ และจังหวัดใกล้เคียงชายแดนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาแรงงานต่างด้าวในจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2559.