ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่าผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่าผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิจัย : พงศกร ชาวเชียงตุง
คำค้น : การอนุรักษ์ (Conservation) , การใช้ประโยชน์ (Utilization) , สมุนไพรพื้นบ้าน , การอนุรักษ์ , การใช้ประโยชน์ , ชนเผ่าผู้ไทย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : มรภ.กาฬสินธุ์ ก่อนยุบรวมเป็น ม.กาฬสินธุ์
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่าผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ศึกษาบ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การสำรวจพรรณพืชทำการวางแปลงสำรวจ 2 พี้นที่ในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เก็บสมุนไพร การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างใช้แบบสอบถาม สอบถามหัวหน้าครัวเรือน จำนวน 123 ครัวเรือน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่าทดสอบ F-Test ที่ระดับสำคัญทางสถิติ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) พบพืชสมุนไพร จำนวน 102 ชนิด 42 วงศ์ 2) ระดับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับลักษณะการใช้สมุนไพรเพื่อใช้เป็นยาบรรเทาอาการ ยาเสริมสุขภาพ และใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบัน แต่ในส่วนใช้เป็นยารักษาโรคอยู่ในระดับปานกลาง 3) คุณลักษณะของประชากรที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในระดับความแตกต่างกัน ได้แก่ ช่วงอายุ และระยะเวลาในการอยู่ในพื้นที่ต่างกัน โดยที่ประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี และ มีระยะเวลาในการอยู่ในพื้นที่น้อยที่สุดคือต่ำกว่า 10 ปี มีระดับการใช้ประโยชน์สมุนไพรน้อยที่สุด คำสำคัญ: ความหลากหลาย, ชนเผ่าผู้ไทย, สมุนไพรพื้นบ้าน, การใช้ประโยชน์

บรรณานุกรม :
พงศกร ชาวเชียงตุง . (2559). การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่าผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
พงศกร ชาวเชียงตุง . 2559. "การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่าผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
พงศกร ชาวเชียงตุง . "การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่าผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2559. Print.
พงศกร ชาวเชียงตุง . การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่าผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2559.