ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของวิธีการอบแห้งต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผักแขยงสองสายพันธุ์ (Limnophila aramatic และ Limnophila geoffrayi)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของวิธีการอบแห้งต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผักแขยงสองสายพันธุ์ (Limnophila aramatic และ Limnophila geoffrayi)
นักวิจัย : พิชชาภรณ์ วันโย , พนิดา วงศ์ปรีดี , พนอจิต นิติสุข , กรรณิการ์ ห้วยแสน , ทศพร แจ่มใส , สุพัตรา บุไธสง
คำค้น : ผักแขยง , การทำแห้ง , สารต้านอนุมูลอิสระ , สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของวิธีการทำแห้งที่แตกต่างกันต่อคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผักแขยงสองสายพันธุ์ โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิก และสารออกซาเลตในผักแขยงสายพันธุ์ L. aromatica และ L. geoffrayi ที่ผ่านการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เปรียบเทียบกับการทำแห้งด้วยลมร้อน และการทำแห้งแบบสุญญากาศที่ 50-80 ?C จากผลการทดลองพบว่าผักแขยงสดสายพันธุ์ L. geoffrayi มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH radical scavenging activities (DPPH) สูงกว่า L. aromatica ในขณะที่การวิเคราะห์ด้วยวิธี Ferric-reducing antioxidant power (FRAP) และวิธี Total antioxidant capacity (TAC) มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระที่ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p

บรรณานุกรม :
พิชชาภรณ์ วันโย , พนิดา วงศ์ปรีดี , พนอจิต นิติสุข , กรรณิการ์ ห้วยแสน , ทศพร แจ่มใส , สุพัตรา บุไธสง . (2560). ผลของวิธีการอบแห้งต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผักแขยงสองสายพันธุ์ (Limnophila aramatic และ Limnophila geoffrayi).
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
พิชชาภรณ์ วันโย , พนิดา วงศ์ปรีดี , พนอจิต นิติสุข , กรรณิการ์ ห้วยแสน , ทศพร แจ่มใส , สุพัตรา บุไธสง . 2560. "ผลของวิธีการอบแห้งต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผักแขยงสองสายพันธุ์ (Limnophila aramatic และ Limnophila geoffrayi)".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
พิชชาภรณ์ วันโย , พนิดา วงศ์ปรีดี , พนอจิต นิติสุข , กรรณิการ์ ห้วยแสน , ทศพร แจ่มใส , สุพัตรา บุไธสง . "ผลของวิธีการอบแห้งต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผักแขยงสองสายพันธุ์ (Limnophila aramatic และ Limnophila geoffrayi)."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2560. Print.
พิชชาภรณ์ วันโย , พนิดา วงศ์ปรีดี , พนอจิต นิติสุข , กรรณิการ์ ห้วยแสน , ทศพร แจ่มใส , สุพัตรา บุไธสง . ผลของวิธีการอบแห้งต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผักแขยงสองสายพันธุ์ (Limnophila aramatic และ Limnophila geoffrayi). กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2560.