ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาโรคเมลิออยโดซิสในแพะในจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร?อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก?น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาโรคเมลิออยโดซิสในแพะในจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร?อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก?น
นักวิจัย : วิชุดา ณ ลำปาง , มนกานต์ อินทรกำแหง , อรพิน จันตะแสง , ฉัตรสุมาลย์ ศรีมงคล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วิชุดา ณ ลำปาง , มนกานต์ อินทรกำแหง , อรพิน จันตะแสง , ฉัตรสุมาลย์ ศรีมงคล . (2557). การศึกษาโรคเมลิออยโดซิสในแพะในจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร?อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก?น.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วิชุดา ณ ลำปาง , มนกานต์ อินทรกำแหง , อรพิน จันตะแสง , ฉัตรสุมาลย์ ศรีมงคล . 2557. "การศึกษาโรคเมลิออยโดซิสในแพะในจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร?อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก?น".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วิชุดา ณ ลำปาง , มนกานต์ อินทรกำแหง , อรพิน จันตะแสง , ฉัตรสุมาลย์ ศรีมงคล . "การศึกษาโรคเมลิออยโดซิสในแพะในจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร?อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก?น."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557. Print.
วิชุดา ณ ลำปาง , มนกานต์ อินทรกำแหง , อรพิน จันตะแสง , ฉัตรสุมาลย์ ศรีมงคล . การศึกษาโรคเมลิออยโดซิสในแพะในจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร?อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก?น. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2557.