ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษจากใบสับปะรดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นักวิจัย : อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ , ธรรมรัตน์ จรูญชมน์ , ณัฐวิทย์ คงศรีชาย , คฑา ม่วงเทศ , พีรพงษ์ หนูแดง
คำค้น : กระดาษใบสับปะรด การเพิ่มมูลค่า
หน่วยงาน : คณะศิลปศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิต ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการผลิต และด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์กระดาษใบสับปะรด ชุมชนสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ระดับลึกใช้คำถามปลายเปิด และการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ กลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กระดาษใบสับปะรด ผลการศึกษาพบว่า ด้านการผลิตเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน ปัญหา อุปสรรคในกระบวนการผลิตและด้านการตลาด คือ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับคุณภาพของสี และเนื้อกระดาษ ได้แก่ การเก็บรักษามีปัญหาเรื่องความชื้น มีรอยตะแกรงทำให้คุณภาพของกระดาษไม่ได้มาตรฐาน การให้ความรู้ทางด้านการบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มแม่บ้านยังขาดความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตที่ผ่านมากลุ่มแม่บ้านอยู่ในภาวะเป็นผู้ถูกเลือกในตลาด หน่วยงานของรัฐจึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนด้านกระบวนการผลิต และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อหาช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบจากใบสับปะรด 3 รูปแบบ เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตสินค้าประเมิน คือ 1. ใบสับปะรดสด ได้แก่ กล่องใส่ของเอนกประสงค์ 2. เยื่อใบสับปะรด ได้แก่ ภาพนูนต่ำพระพิฆเนศ ภาพลอยตัวช้างเพื่อทำเป็นพวงกุญแจ และ กระดาษภาพนูนต่ำ 3. กระดาษจากใบสับปะรด ได้แก่ ที่รองภาชนะเอนกประสงค์ และตะกร้าใส่ของเอนกประสงค์การประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ พบว่า มีความสนใจผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเยื่อใบสับปะรดมากที่สุด (80%) จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ของที่ระลึกพวงกุญแจช้าง ของที่ระลึกภาพนูนต่ำจากเยื่อใบสับปะรด และของที่ระลึกภาพนูนสูงรูปหลวงปู่สามร้อยยอด รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์จากใบสับปะรดสด (70%) และน้อยที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษใบสับปะรด (60%)

บรรณานุกรม :