ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประชากร การเคลื่อนย้าย และนิสัยการกินอาหารของนกปากห่าง (Anastomus oscitans (Boddaert)) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประชากร การเคลื่อนย้าย และนิสัยการกินอาหารของนกปากห่าง (Anastomus oscitans (Boddaert)) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
นักวิจัย : ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาประชากร การเคลื่อนย้าย และนิสัยการกินอาหารของนกปากห่างในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร และอุทัยธานี ระหว่างเดือนมกราคม 2547 ถึงมิถุนายน 2550 ขั้นตอนการดำเนินการ 1. การศึกษาประชากร โดยการสำรวจแหล่งทำรังวางไข่ของนกปากห่าง และนับจำนวนรังทุกรังในแหล่งทำรังวางไข่ที่พบ 2. การศึกษาการเคลื่อนย้าย ทำการสำรวจตรวจนับจำนวน พร้อมทั้งตำแหน่งพิกัดที่พบในเส้นทาง สำรวจ และนำข้อมูลที่ได้มาระบุตำแหน่งในแผนที่เพื่อดูการเคลื่อนย้ายและการแพร่กระจาย 3. การศึกษานิสัยการกินอาหาร ทำการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของนกปากห่าง ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. บันทึกชนิด จำนวน และขนาดของเหยื่อ รวมถึงการสำรวจปริมาณของหอยเชอรี่ใน แปลงตัวอย่างขนาด 1 ม. X 1 ม. ในพื้นที่หากิน 3 รูปแบบ จากการศึกษาพบว่า พบแหล่งทำรังวางไข่ของนกปากห่างทั้งหมด 6 แหล่งทำรังวางไข่ (colony) โดยพบในจังหวัดนครสวรรค์ 5 colony และพบในจังหวัดพิจิตร 1 colony จำนวนประชากร ประเมินจากตัวเต็มวัยได้ดังนี้ ในปี พ.ศ. 2547 มี 20,642 ตัว (10,321 รัง) ปี พ.ศ. 2548 มี 35,282 ตัว (17,641 รัง) ปี พ.ศ. 2549 มี 38,590 ตัว (19,295 รัง) และปี พ.ศ. 2550 มี 53,662 ตัว (26,831 รัง) นกปากห่างเคลื่อนย้ายและแพร่กระจายตามรัศมีจากจุดศูนย์กลางแหล่งทำรังวางไข่ที่บึงบอระเพ็ด มากที่สุดในระยะรัศมี 5-10 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 49.2 และเคลื่อนย้ายและแพร่กระจายตามทิศทาง มากที่สุดทางทิศเหนือ หรือร้อยละ 33.11 นกปากห่างหาอาหารกินตลอดวันโดยจับหอยเชอรี่กินสูงสุดในช่วงเวลา 09.01-10.00 น. โดยจับหอยกินตั้งแต่ 34-281 ตัว หรือมีค่าเฉลี่ย 123 ตัว/วัน และจากการสำรวจปริมาณของหอยเชอรี่ ในแปลงตัวอย่างพบว่าในพื้นที่แปลงนาข้าวที่ไถแล้วยังไม่ได้หว่านเมล็ดข้าวมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 2.49 ตัว/ม.2 และจะพบหอยเชอรี่ในแปลงตัวอย่างทั้ง 3 รูปแบบมากในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม

บรรณานุกรม :
ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ . (2551). การศึกษาประชากร การเคลื่อนย้าย และนิสัยการกินอาหารของนกปากห่าง (Anastomus oscitans (Boddaert)) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ . 2551. "การศึกษาประชากร การเคลื่อนย้าย และนิสัยการกินอาหารของนกปากห่าง (Anastomus oscitans (Boddaert)) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ . "การศึกษาประชากร การเคลื่อนย้าย และนิสัยการกินอาหารของนกปากห่าง (Anastomus oscitans (Boddaert)) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2551. Print.
ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ . การศึกษาประชากร การเคลื่อนย้าย และนิสัยการกินอาหารของนกปากห่าง (Anastomus oscitans (Boddaert)) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์. กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช; 2551.