ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพการปนเปื้อนของสารหนูที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพการปนเปื้อนของสารหนูที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์lแสงสันติ์ พานิชlสิทธิพงศ์ ภู่สละ
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1.ศึกษารูปและ/หรือสารประกอบสารหนู (Arsenic Compounds) ที่มีความเป็นพิษซึ่งปนเปื้อนอยู่ในพื้นที่ศึกษา พร้อมประเมินสถานการณ์ของการปนเปื้อนและการแพร่กระจายของสารหนูสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 2.ทดลองและวิจัยการกำจัดสารหนู่ที่ปนเปื้อนในดิน แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดินด้วยวิธีการใช้จุลชีพย่อยสลาย(Microbial Digestion) การแลกเปลี่ยนประจุอิออน(Ion Exchange) โดยใช้ซีโอไลท์(Zeolite) ไดอะตอมไมต์(Diatomite) เบนโทไนท์(Bentonite) และวิธีการอื่นๆ รวมทั้งเปรียบเทียบและเสนอวิธีกำจัดสารหนูที่เหมาะสมและดีที่สุด 3.จัดทำรูปแบบและเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเบื้องต้นสำหรับทำการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งบนดินและในแหล่งน้ำใต้ดิน สำหรับพื้นที่สาธิตที่มีระดับการปนเปื้อนมาก 5 แห่ง โดยต้องระบุค่าใช้จ่าย ระยะเวลา อุปกรณ์ทดลอง และเครื่องมือที่จำเป็นในการดำเนินการ 4.จัดสัมนา/ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพการปรเปื้อนสารหนูให้แก่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

บรรณานุกรม :
สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์lแสงสันติ์ พานิชlสิทธิพงศ์ ภู่สละ . (2541). โครงการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพการปนเปื้อนของสารหนูที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : กรมควบคุมมลพิษ.
สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์lแสงสันติ์ พานิชlสิทธิพงศ์ ภู่สละ . 2541. "โครงการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพการปนเปื้อนของสารหนูที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : กรมควบคุมมลพิษ.
สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์lแสงสันติ์ พานิชlสิทธิพงศ์ ภู่สละ . "โครงการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพการปนเปื้อนของสารหนูที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : กรมควบคุมมลพิษ, 2541. Print.
สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์lแสงสันติ์ พานิชlสิทธิพงศ์ ภู่สละ . โครงการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพการปนเปื้อนของสารหนูที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : กรมควบคุมมลพิษ; 2541.