ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย เรื่อง กิจกรรมรณรงค์กำจัดผักตบชวาในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

หน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย เรื่อง กิจกรรมรณรงค์กำจัดผักตบชวาในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
นักวิจัย : สุทธิเจตน์ จันทรศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ใช้ระยะเวลาดำเนินงาน 15 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2538 ถึง 15 สิงหาคม 2539 โดยแบ่งขอบเขตการดำเนินงานเป็น 5 ลักษณะงานดังนี้ 1.งานสำรวจแหล่งแพร่ระบาดและทิศทางการแพร่กระจายของผักตบชวา 2.งานกำหนดแนวทางควบคุมการแพร่ระบาดของผักตบชวา 3.งานรณรงค์เก็บและกำจัดผักตบชวาและพัฒนาเครื่องมือ 4.งานพัฒนาการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา 5.งานวางแผนการจัดการผักตบชวา

บรรณานุกรม :
สุทธิเจตน์ จันทรศิริ . (2539). โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย เรื่อง กิจกรรมรณรงค์กำจัดผักตบชวาในลุ่มน้ำเจ้าพระยา.
    กรุงเทพมหานคร : กรมควบคุมมลพิษ.
สุทธิเจตน์ จันทรศิริ . 2539. "โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย เรื่อง กิจกรรมรณรงค์กำจัดผักตบชวาในลุ่มน้ำเจ้าพระยา".
    กรุงเทพมหานคร : กรมควบคุมมลพิษ.
สุทธิเจตน์ จันทรศิริ . "โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย เรื่อง กิจกรรมรณรงค์กำจัดผักตบชวาในลุ่มน้ำเจ้าพระยา."
    กรุงเทพมหานคร : กรมควบคุมมลพิษ, 2539. Print.
สุทธิเจตน์ จันทรศิริ . โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย เรื่อง กิจกรรมรณรงค์กำจัดผักตบชวาในลุ่มน้ำเจ้าพระยา. กรุงเทพมหานคร : กรมควบคุมมลพิษ; 2539.