ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิธีการตรวจสอบสารอันตรายจากแหล่งกำเนิด

หน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิธีการตรวจสอบสารอันตรายจากแหล่งกำเนิด
นักวิจัย : ประวิทย์ จงวิศาลlประกอบ บุญแสวงlสุนันทา ศิรวุฒินานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1.รวบรวมสารอันตรายที่นำเข้ามาในประเทศไทยละจัดลำดับความสำคัญในเชิงปริมาณและความเป็นพิษหรืออันตรายของสารอันตราย จำนวน 100 ชนิด โดยระบุถึงอันตรายทึ่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ระบุประเภทของกิจกรรมที่นำสารอันตรายแต่ละชนิดดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ 2.จัดทำทำเนียบของกิจจกรมที่ใช้สารอันตรายตามข้อ 1 โดยระบุจำนวนและสถานที่ตั้ว(แผนที่) มาตรา 1:20000 พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงเพื่อลำดับของพื้นที่ที่จะดำเนินการจัดการควบคุมต่อไป 3.การจัดทำแนวทางการประเมินและวิธีตรวจสอบ(วิธีเก็บตัวอย่างละการวิเคราะห์) สารอันตรายจากแหล้งกำเนิดและสิ่งแวดล้อม(น้ำ,อากาศ,ดิน) ที่เป็นมาตรฐานสากลที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยซึ่งจะต้องศึกษาคัดเลือกและรวบรวมวิธีการตรวจสอบสารอันตรายแต่ละชนิดจากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีแหล่งข้อมูลจากต่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ U.S.EPA.,EC,WHO.OECD,NIOSH เป็นต้น 4.การรวบรวมข้อกำหนด แนวทางหรือมาตรฐานของสารอันตรายจากแหล่งสารอันตรายจากแหล่งกำเนิดในบรรยากาศของการทำงานและสิ่งแวดล้อม(น้ำ อากาศ และดิน) โดยที่ให้ระบุแหล่งที่มาของมาตรฐานนั้นๆ เช่น จาก U.S.EPA., ILO, NIOSH และ ACGIH 5.จัดทำมาตราการและวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม หากมีการเกิดเหตุการณ์รั่วไหลหรืออัคคีภัยของสารอันตราย 6.จัดทำฐานข้อมูลของสารอันตราย 100 ชนิด ในด้านความเป็นพิษ ค่ามาตรฐานจากแหล่งกำเนิดและสิ่งแวดล้อม วิธีการตรวจสอบ การทำลายฤทธิ์ และการกำจัดทำลาย

บรรณานุกรม :
ประวิทย์ จงวิศาลlประกอบ บุญแสวงlสุนันทา ศิรวุฒินานนท์ . (2538). โครงการวิธีการตรวจสอบสารอันตรายจากแหล่งกำเนิด.
    กรุงเทพมหานคร : กรมควบคุมมลพิษ.
ประวิทย์ จงวิศาลlประกอบ บุญแสวงlสุนันทา ศิรวุฒินานนท์ . 2538. "โครงการวิธีการตรวจสอบสารอันตรายจากแหล่งกำเนิด".
    กรุงเทพมหานคร : กรมควบคุมมลพิษ.
ประวิทย์ จงวิศาลlประกอบ บุญแสวงlสุนันทา ศิรวุฒินานนท์ . "โครงการวิธีการตรวจสอบสารอันตรายจากแหล่งกำเนิด."
    กรุงเทพมหานคร : กรมควบคุมมลพิษ, 2538. Print.
ประวิทย์ จงวิศาลlประกอบ บุญแสวงlสุนันทา ศิรวุฒินานนท์ . โครงการวิธีการตรวจสอบสารอันตรายจากแหล่งกำเนิด. กรุงเทพมหานคร : กรมควบคุมมลพิษ; 2538.