ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศสภาวะอากาศชั้นบนช่วยในการตัดสินใจในการปฏิบัติการฝนหลวง

หน่วยงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศสภาวะอากาศชั้นบนช่วยในการตัดสินใจในการปฏิบัติการฝนหลวง
นักวิจัย : นายฉันติ เดชโยธิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://164.115.23.116:8060/Frontend/ShowDocument?DocumentID=14
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์สภาวะอากาศชั้นบนช่วยในการตัดสินใจปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษาภาคเหนือตอนบนนี้ เป็นการศึกษาสภาพอากาศของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของ ประเทศไทยจากข้อมูลการตรวจสภาพอากาศชั้นบนด้วยวิทยุหยั่งอากาศที่ระดับความสูงจากผิวพื้น จนถึงระดับความสูงมากกว่า 10 กิโลเมตร และ จากข้อมูลการตรวจวัดด้วยเรดาร์ผ่านทางโปรแกรม TITAN เพื่อทำการสร้างแบบจำลองการพยากรณ์ศักยภาพการทำฝนเมฆอุ่น (Warm Cloud Seeding Potential) โดยใช้ชื่อว่า Northern Thailand Cumulus Model (NTCM) ซึ่งอ้างอิงและพัฒนามา จากแบบจำลอง GPCM (Great Plains Cumulus Model) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่ได้มีการศึกษา ปรับปรุงและทวนสอบด้วยวิธีทางสถิติต่างๆ ด้วยการคัดเลือกตัวแปรสภาพอากาศที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการพยากรณ์จากข้อมูลการตรวจสภาพอากาศในทุกระดับชั้น และแบ่งช่วงข้อมูลในการศึกษาออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ข้อมูลฝึกสอน (Training data) สำหรับการสร้างแบบจำลองอ้างอิง และข้อมูลทดสอบ (Test data) ใช้สำหรับทดสอบแบบอ้างอิงจากการคัดเลือกตัวแปรสภาพอากาศที่เหมาะสมด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(Correlation Coefficient) กับตัวแปรจากเรดาร์ตรวจอากาศ จะได้ตัวแปรสภาพอากาศ จำนวน 9 ตัวแปร ได้แก่ alt_ftCCLpMean150, RHCCLMean50, AVGRH0_10KFT, AVGRH10_18KFT, CTMean25, LI50mbLayer500, SI850_800mbLayerDifT500mb, CAPE850_800, แ ล ะ TTI และใช้ตัวแปรจำนวนกลุ่มฝนจากข้อมูลเรดาร์ จำนวน 97 วัน เพื่อใช้ประเมินการพยากรณ์เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดี (GOOD), ระดับปานกลาง (MODERATE) และระดับไม่ดี (POOR) ผลการทดสอบแบบจำลอง NTCM จากข้อมูลทั้งหมดโดยแยกการทดสอบจากข้อมูล การฝึกสอน จำนวน 47 วัน (11 เมษายน ถึง 6 มิถุนายน 2555) และจำนวนข้อมูลทดสอบจำนวน 50 วัน (3 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2555) พบว่า ในช่วงนอกฤดูฝนคะแนนแบบเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยที่คำนวณได้จากแบบจำลองอ้างอิงจากข้อมูลฝึกสอนทั้งหมด จะอยู่ที่ 54.09% ในช่วงฤดูฝนคะแนนที่ได้จากข้อมูลฝึกสอนและข้อมูลทดสอบมีค่าไม่แตกต่างกันมาก อยู่ที่ 68.47% และ 64.12% ตามลำดับ ในช่วงนอกฤดูฝนความถูกต้องของการพยากรณ์ของแบบจำลอง NTCM มีค่าน้อยกว่าแบบจำลอง GPCM อยู่ที่ 45.5% และ 66.7% ตามลำดับ ขณะที่ในช่วงฤดูฝน พบว่าแบบจำลอง NTCMสามารถให้ค่าความถูกต้องสูงกว่า ในทุกชุดข้อมูล และเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยตลอดทุกช่วงฤดูกาลแล้วจะเห็นได้ว่า แบบจำลองอ้างอิง NTCM ให้ความถูกต้องของการพยากรณ์สูงกว่าแบบจำลอง GPCM ในทุกชุดข้อมูลเช่นเดียวกัน

บรรณานุกรม :
นายฉันติ เดชโยธิน . (2555). โครงการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศสภาวะอากาศชั้นบนช่วยในการตัดสินใจในการปฏิบัติการฝนหลวง.
    กรุงเทพมหานคร : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร.
นายฉันติ เดชโยธิน . 2555. "โครงการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศสภาวะอากาศชั้นบนช่วยในการตัดสินใจในการปฏิบัติการฝนหลวง".
    กรุงเทพมหานคร : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร.
นายฉันติ เดชโยธิน . "โครงการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศสภาวะอากาศชั้นบนช่วยในการตัดสินใจในการปฏิบัติการฝนหลวง."
    กรุงเทพมหานคร : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, 2555. Print.
นายฉันติ เดชโยธิน . โครงการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศสภาวะอากาศชั้นบนช่วยในการตัดสินใจในการปฏิบัติการฝนหลวง. กรุงเทพมหานคร : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร; 2555.