ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานขององค์กร: การศึกษาเชิงประจักษ์ธุรกิจโรงแรมที่เป็นสมาชิกมูลนิธิใบไม้เขียว

หน่วยงาน วิทยาลัยดุสิตธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานขององค์กร: การศึกษาเชิงประจักษ์ธุรกิจโรงแรมที่เป็นสมาชิกมูลนิธิใบไม้เขียว
นักวิจัย : สานิตย์ หนูนิล
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยดุสิตธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์กรทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยมีผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากองค์กรธุรกิจโรงแรมที่เป็นสมาชิกมูลนิธิใบไม้เขียว จำนวนทั้งสิ้น 218 โรงแรมทั่วประเทศ เป็นผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบวิธีนำตัวแปรเข้าทั้งหมด ผลการวิจัยนี้พบว่า องค์กรธุรกิจโรงแรมที่เป็นสมาชิกมูลนิธิใบไม้เขียว มีความคิดเห็นต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการพัฒนาอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์กร มีรายละเอียด ดังนี้ 1) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการกุศลมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานด้านการเงิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจเท่ากับร้อยละ 21.20 และค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจที่ปรับตัวแล้ว เท่ากับร้อยละ 17.00 2) ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 4 ด้านไม่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานด้านลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ เท่ากับร้อยละ21.60 และค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจที่ปรับแล้ว เท่ากับร้อยละ 17.50 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมายมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานด้านกระบวนการภายใน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ เท่ากับร้อยละ 39.90 และค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจที่ปรับแล้วเท่ากับ ร้อยละ 36.80 และ 4) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการกุศลมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานด้านการเรียนรู้และการพัฒนา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจเท่ากับ ร้อยละ 39.20 และค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจที่ปรับแล้วเท่ากับร้อยละ 36.00 ผลการวิจัยครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีผลการดำเนินงานขององค์กรด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ดังนั้นองค์กรธุรกิจโรงแรมรวมทั้งองค์กรในธุรกิจอื่น ๆ จึงควรกำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาผลการดำเนินงานให้กับองค์กร

บรรณานุกรม :
สานิตย์ หนูนิล . (2559). อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานขององค์กร: การศึกษาเชิงประจักษ์ธุรกิจโรงแรมที่เป็นสมาชิกมูลนิธิใบไม้เขียว.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยดุสิตธานี.
สานิตย์ หนูนิล . 2559. "อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานขององค์กร: การศึกษาเชิงประจักษ์ธุรกิจโรงแรมที่เป็นสมาชิกมูลนิธิใบไม้เขียว".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยดุสิตธานี.
สานิตย์ หนูนิล . "อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานขององค์กร: การศึกษาเชิงประจักษ์ธุรกิจโรงแรมที่เป็นสมาชิกมูลนิธิใบไม้เขียว."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยดุสิตธานี, 2559. Print.
สานิตย์ หนูนิล . อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานขององค์กร: การศึกษาเชิงประจักษ์ธุรกิจโรงแรมที่เป็นสมาชิกมูลนิธิใบไม้เขียว. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยดุสิตธานี; 2559.