ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จ.ราชบุรี
นักวิจัย : วรรณี สินศุภรัตน์ , หทัยกร พันธุ์งาม , ศิริมา ศิริสรรหิรัญ , สุดาพร ศิริโภคากิจ , กรรณิการ์ แสงสุริศรี , คชศักดิ์ มหารมย์ , ภิญโญ อุดมโภชน์
คำค้น : กลยุทธ์การตลาด , การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม , ตลาดน้ำ
หน่วยงาน : บริหารธุรกิจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและศักยภาพของตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดตามแนวคิดและวิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มผู้นำในชุมชน ประชาชนในชุมชน ผู้ประกอบการ ในเขตพื้นที่ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก เครื่องมือที่ใช้คือการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่ม และแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ผลการวิจัย 1. สภาพปัจจุบันของตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักเงียบเหงามาก ชาวบ้านริมคลองมักเป็นบ้านอยู่อาศัย บ้านเรือนมีสภาพทรุดโทรม ไม่ค่อยมีผู้ประกอบการ มีแต่ผู้ประกอบการรายเล็ก ๆ เปิดบ้านเป็นร้านขายของชำ ขายก๋วยเตี๋ยว ขายกาแฟ ส่วนร้านขายของที่ระลึก ขายพวงกุญแจ ร้านวาดรูป จะมาเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ 2. จุดแข็งของตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ก็คือ ความเป็นธรรมชาติของชุมชน วิถีชีวิต-ความเป็นอยู่ของผู้คนริมคลอง ความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม ทำเลที่ตั้งมีความสวยงาม เป็นตลาดน้ำเก่าแก่ดั้งเดิม จุดอ่อนและอุปสรรคของตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก คือ ขาดความร่วมมืออย่างจริงจังจากคนในชุมชนเนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่สนใจที่จะพัฒนาตลาดน้ำให้กลับมามีชีวิตชีวาอีก มีเรือพายเร่ขายสินค้าน้อย ตลาดน้ำไม่มีการพัฒนา ตึกแถว-บ้านเรือนมีความทรุดโทรม ไม่มีสินค้าที่แสดงเอกลักษณ์ของตนเอง 3. ด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักตลาดน้ำเหล่าตั๊กมาก่อนที่จะมาเที่ยว โดยรู้จักจากแหล่งเพื่อน/ คนรู้จักมากที่สุดถึงร้อยละ69 มีประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักเป็นครั้งแรกร้อยละ62.50 วัตถุประสงค์การมาท่องเที่ยวตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักเพื่อพักผ่อน/ ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักเป็นแบบไป-กลับ และจะแนะนำผู้อื่นให้มาท่องเที่ยวตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก 4. ด้านความต้องการของนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มีความต้องการในสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องร้านขายของที่ระลึก รองลงมาคือ ที่จอดรถ และข้อมูลการเดินทาง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการให้มีจุดเด่นเรื่องการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้าน มีความต้องการให้พัฒนาในเรื่องการอนุรักษ์วิถีชีวิตของชุมชนแบบดั้งเดิมไว้ให้ สำหรับโอกาสของชุมชนตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักก็คือ นโยบายของรัฐในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน หน่วยงานของราชการที่จะเข้ามาช่วยเหลือชุมชนมีมากมาย หลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานของท้องถิ่น ส่วนกลาง และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อุปสรรคของชุมชนตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักก็คือ ทำเลที่ตั้งอยู่ด้านหลังของตลาดน้ำดำเนินสะดวก (มองจากถนนใหญ่) กลยุทธ์ที่ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักควรใช้คือ 1) การเจาะตลาดเดิม (Market Penetration) เป็นกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายในกลุ่มลูกค้าประจำ หรือกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน ซึ่งก็คือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเป็นครอบครัว หรือเพื่อน ๆ 2) การพัฒนาตลาด (Market Development) เนื่องจากสภาพการแข่งขันของตลาดน้ำที่เกิดขึ้นมากมาย และสภาพเศรษฐกิจที่ทำให้นักท่องเที่ยวลดลง ทำให้จำเป็นต้องมุ่งเน้นเจาะตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และ3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ในการขยายตลาดนั้น ชุมชนต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนขึ้นมาให้ชัดเจน พัฒนาคุณภาพอาหารที่จำหน่ายในตลาด โดยเฉพาะอาหารหรือขนมที่เป็นของท้องถิ่นหรือสินค้าที่หารับประทานได้ยาก

บรรณานุกรม :