ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบสหกิจศึกษาสำหรับวิทยาลัยชุมชน

หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบสหกิจศึกษาสำหรับวิทยาลัยชุมชน
นักวิจัย : โยธิน บุญเฉลย , เกษร คำลือสาย , ธนัญชัย บุญแก้ววรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินงานสหกิจศึกษาในระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน เป็นการวิจัยแบบผสมโดยข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิในส่วนข้อมูลทุติยภูมิการศึกษาใช้วิธีการศึกษาเอกสารจากแหล่งต่างๆ ส่วนข้อมูลปฐมภูมิใช้วิธีการสอบถามความคิดเห็นต่อรูปแบบสหกิจศึกษาสำหรับวิทยาลัยชุมชนจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 17 คน อาจารย์วิทยาลัยชุมชน จำนวน 41 คน สัมภาษณ์ระดับลึกประกอบด้วยผู้แทนสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 12 คน และสนทนากลุ่มกับกลุ้มผู้แทนนักศึกษา จำนวน 13 คน ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบสหกิจศึกษาที่มีความเหมาะสมสำหรับวิทยาลัยชุมชน มี 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 รูปแบบสหกิจศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสำหรับนักศึกษาที่มีงานทำและลักษณธงานตรงกับสาขาวิชาที่เรียน รูปแบบที่ 2 รูปแบบรูปแบบสหกิจศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสำหรับนักศึกษาที่ว่างงาน หรือมีงานทำแต่ลักษณะงานไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน และ รูปแบบที่ 3 รูปแบบรูปแบบสหกิจศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสำหรับนักศึกษาที่มีข้อจำกัดไม่สามารถให้ปฏิบัติงานตาม รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 ได้ โดยให้นักศึกษาเสนอโครงการที่เป็นลักษณะโครงการพัฒนาหรือโครงการอาชีพที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียนแล้วไปดำเนินงานในชุมชนในลักษณะของงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม นอกจากนี้แล้วผลการศึกษายังพบว่าในการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาตามรูปแบบสหกิจศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนั้นต้องมีการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและอาจารย์นิเทศน์ การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการและชุมชนด้วย

บรรณานุกรม :
โยธิน บุญเฉลย , เกษร คำลือสาย , ธนัญชัย บุญแก้ววรรณ . (2555). รูปแบบสหกิจศึกษาสำหรับวิทยาลัยชุมชน.
    แม่ฮ่องสอน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน.
โยธิน บุญเฉลย , เกษร คำลือสาย , ธนัญชัย บุญแก้ววรรณ . 2555. "รูปแบบสหกิจศึกษาสำหรับวิทยาลัยชุมชน".
    แม่ฮ่องสอน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน.
โยธิน บุญเฉลย , เกษร คำลือสาย , ธนัญชัย บุญแก้ววรรณ . "รูปแบบสหกิจศึกษาสำหรับวิทยาลัยชุมชน."
    แม่ฮ่องสอน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, 2555. Print.
โยธิน บุญเฉลย , เกษร คำลือสาย , ธนัญชัย บุญแก้ววรรณ . รูปแบบสหกิจศึกษาสำหรับวิทยาลัยชุมชน. แม่ฮ่องสอน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน; 2555.