ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานผลการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ที่ดิน การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการถือครองของเกษตรกรนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ที่ดิน การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการถือครองของเกษตรกรนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน
นักวิจัย : วนารัตน์ คำกล่อมใจ
คำค้น : การใช้ประโยชน์ที่ดิน , การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต , การถือครองของเกษตรกร , นิคมเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.alro.go.th/research_plan/ewt_dl_link.php?nid=358
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วนารัตน์ คำกล่อมใจ . (2552). รายงานผลการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ที่ดิน การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการถือครองของเกษตรกรนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน .
วนารัตน์ คำกล่อมใจ . 2552. "รายงานผลการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ที่ดิน การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการถือครองของเกษตรกรนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน .
วนารัตน์ คำกล่อมใจ . "รายงานผลการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ที่ดิน การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการถือครองของเกษตรกรนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน , 2552. Print.
วนารัตน์ คำกล่อมใจ . รายงานผลการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ที่ดิน การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการถือครองของเกษตรกรนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน ; 2552.