ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดผลกระทบของการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดผลกระทบของการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นักวิจัย : ปเนต มโนมัยวิบูลย์ , ชิษณุพงศ์ ชาติอาสา , พัทธยาพร อุ่นโรจน์
คำค้น : การรณรงค์สร้างจิตสำนึก , โลกทัศน์เชิงนิเวศใหม่ , พฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม , 3Rs , เครื่องมือทางสารสนเทศ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://research-database.mfu.ac.th/index.php
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการการวัดผลกระทบของการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและประเมินประสิทธิผลของการรณรงค์ส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา 2557 มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs (Reduce ลด Reuse ใช้ซ้ำ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่) โดยประกอบด้วย (1) การรณรงค์ให้นักศึกษาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก (2) การรณรงค์ให้นักศึกษารับประทานอาหารให้หมดไม่เหลือทิ้ง ภายใต้โครงการ Save Food MUF ร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และ (3) การรณรงค์ให้นักศึกษาคัดแยกเศษวัสดุรีไซเคิล ภายใต้โครงการ ธนาคารความดี ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์สภาพปัญหาที่ชัดเจนเป็นปัจจัยสำคัญที่สำหรับการพัฒนาการรณรงค์ให้ได้ผล เพราะการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการให้ความรู้ทั่วไป หรือแม้แต่การสนับสนุนอุปกรณ์ เช่น ถุงผ้า นั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค สื่อการรณรงค์ต้องมีข้อความติดอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม เช่น สติ๊กเกอร์แนะนำวิธีการสั่งหน้าร้านอาหาร รูปภาพประเภทอาหารที่มักเหลือทิ้งและผลเสียบนโต๊ะอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ จากการสังเกตพฤติกรรมการรับถุงพลาสติกจากร้านค้าระหว่างการรณรงค์พบว่าการติดตามและสื่อสารข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ให้กับกลุ่มเป้าหมายสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือเพิ่มขึ้นได้ สำหรับการส่งเสริมพฤติกรรมที่ต้องอาศัยความพยายามมาก เช่น การคัดแยกเศษวัสดุที่มีมูลค่าน้อย เช่น ถุงพลาสติก และซองขนม สามารถทำได้ด้วยการให้แรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชั่วโมงกิจกรรมกับนักศึกษา ทั้งนี้ การวิเคราะห์ทัศนคติและพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมช่วยให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาใหม่ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาและความท้าทายของการรักษาความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างภาคการศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรจะบูรณาการมิติด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเข้ากับการทำกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องปกติของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

บรรณานุกรม :
ปเนต มโนมัยวิบูลย์ , ชิษณุพงศ์ ชาติอาสา , พัทธยาพร อุ่นโรจน์ . (2559). การวัดผลกระทบของการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
ปเนต มโนมัยวิบูลย์ , ชิษณุพงศ์ ชาติอาสา , พัทธยาพร อุ่นโรจน์ . 2559. "การวัดผลกระทบของการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
ปเนต มโนมัยวิบูลย์ , ชิษณุพงศ์ ชาติอาสา , พัทธยาพร อุ่นโรจน์ . "การวัดผลกระทบของการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2559. Print.
ปเนต มโนมัยวิบูลย์ , ชิษณุพงศ์ ชาติอาสา , พัทธยาพร อุ่นโรจน์ . การวัดผลกระทบของการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง; 2559.