ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมนับไข่ไหม

หน่วยงาน กรมหม่อนไหม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมนับไข่ไหม
นักวิจัย : วศิน สินธุภิญโญ , กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์
คำค้น : Silk Eggs , Counter
หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://www.qsds.go.th/research/file/191.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สืบเนื่องจากกรมหม่อนไหม มีภารกิจสำคัญที่จะผลิตไข่ไหมให้เกษตรกรพร้อมทั้งจะต้องปรับปรุงพันธุ์ไหมให้ดียิ่งขึ้นไป ในขณะที่แผ่นไข่ไหมที่จำหน่ายให้เกษตรกรในแต่ละปีมีจำนวนมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ แผ่น และในแต่ละแผ่นที่จำหน่ายมีจำนวนไข่ไหมประมาณ ๒๓,๐๐๐ ฟอง ดังนั้นจึงเป็นได้ยากที่จะนับจำนวนไข่ไหมให้ถูกต้องด้วยความสามารถของมนุษย์ ขณะที่กรมหม่อนไหมมีความประสงค์จะเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้นไป ดังนั้นจึงได้ตั้งโครงการนำร่องระบบอัจฉริยะไหมไทย (SMART THAI SILK) ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการด้านหม่อนไหม โดยร่วมมือกับทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติพัฒนาโปรแกรมนับไข่ไหมมาช่วยในการทำงานของการผลิตไข่ไหม โดยโปรแกรมนับไข่ไหมที่พัฒนาขึ้น จะนับไข่ไหมสดที่จำหน่ายให้เกษตร ไข่ไหมในระยะ All Blue และเปลือกไข่ไหม เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของไข่ไหมที่จำหน่ายได้ นอกจากนี้ยังต้องสามารถนับไข่แม่พันธุ์ของกรมหม่อนไหม นอกจากนี้ยังสามารถแยกประเภทการเสียของไข่ได้อีกด้วย โดยทางผู้วิจัยของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้ใช้เทคนิคทางด้านการประมวลผลภาพ (Image Processing) มาประยุกต์ในการนับไข่ไหม ทั้งเทคนิคการแยกวัตถุด้วยค่าตัวแบ่ง (Thresholding) การแยกวัตถุจากฉากหลังด้วยการหาขอบของวัตถุ (Edge Detection) การกรองภาพ (Median Filtering) และการแยกประเภทวัตถุ (Classification Model) เมื่อศึกษาวิจัยจนสามารถหากระบวนวิธีที่จะนับไข่ไหมพร้อมทั้งแยกประเภทได้แล้ว จึงพัฒนาเป็นโปรแกรมสำหรับผู้ใช้งาน ส่งมอบให้กรมหม่อนไหมนำไปทดสอบต่อไป ในขณะที่เดียวกันผู้วิจัยพบว่ากระดาษที่ใช้งานของกรมหม่อนไหมและสีของไข่ไหมในแต่ละสายพันธุ์อาจจะมีผลกระทบต่อความถูกต้องของโปรแกรม จึงได้พัฒนาความสามารถของโปรแกรมให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขลักษณะสีของกระดาษและไข่ไหมเองได้ในอนาคตด้วย

บรรณานุกรม :
วศิน สินธุภิญโญ , กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ . (2556). โปรแกรมนับไข่ไหม.
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
วศิน สินธุภิญโญ , กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ . 2556. "โปรแกรมนับไข่ไหม".
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
วศิน สินธุภิญโญ , กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ . "โปรแกรมนับไข่ไหม."
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม, 2556. Print.
วศิน สินธุภิญโญ , กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ . โปรแกรมนับไข่ไหม. กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม; 2556.