ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริมาณกาวในเส้นไหมไทยพื้นบ้านชนิดต่างๆ และความเหนียวที่เปลี่ยนไป

หน่วยงาน กรมหม่อนไหม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปริมาณกาวในเส้นไหมไทยพื้นบ้านชนิดต่างๆ และความเหนียวที่เปลี่ยนไป
นักวิจัย : วรพจน์ รักสังข์
คำค้น : ปริมาณกาวในเส้นไหมไทยพื้นบ้าน , ควมเหนียวเส้นไหมไทย
หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://www.qsds.go.th/research/file/195.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รังไหมประกอบด้วยเส้นใย (fibroin) และกาวไหม (sericin) การสาวไหมเพื่อผลิตเส้นไหมไทยพื้นบ้าน สามารถผลิตเส้นไหมได้ 3 ชนิด ตามวิธีการผลิต คือ ไหมหนึ่ง ไหมสอง และไหมสาม ซึ่งไหมทั้ง 3 ชนิดจะมีปริมาณกาวไหม (sericin) ไม่เท่ากัน การวิจัยนี้ต้องการทราบปริมาณกาวเซริซินในเส้นไหมไทยพื้นบ้านแต่ละชนิด และผลของการลอกกาวต่อความเหนียวของเส้นไหมดำเนินการสุ่มตัวอย่างเส้นไหมทั้ง 3 ชนิด จำนวนชนิดละ ๑๐๐ ตัวอย่าง กรอทำเข็ดขนาด ๕๖.๒๕ เมตร ชั่งน้ำหนักหาขนาด วัดความเหนียวก่อนลอกกาว และหลังลอกกาว ผลการทดลอง พบว่า เส้นไหม หนึ่ง มีขนาด ๒๑๐ + ๖๒ ดีเนียร์ความเหนียว ๓.๗ + ๐.๓ กรัม/ดีเนียร์ เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ๒๔ + ๔ มีปริมาณกาวในเส้นไหม ๒๓ + ๕ เปอร์เซ็นต์ หลังการลอกกาว ความเหนียวเส้นไหม ลดลง ๑๗.๘ เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์การยืดตัวลดลง ๑๗.๘ เส้นไหมสองมีขนาด ๒๖๗ + ๕๒ ดีเนียร์ ความเหนียว ๓.๓ + ๐.๓ กรัม/ดีเนียร์ เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ๒๑ + ๔ มีปริมาณกาวในเส้นไหม ๒๓ + ๔ เปอร์เซ็นต์ หลังการลอกกาว ความเหนียวเส้นไหม ลดลง ๑๔.๓ เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์การยืดตัวลดลง ๕.๐ และเส้นไหมสาม มีขนาด ๕๕๕ + ๒๒๓ ดีเนียร์ ความเหนียว ๒.๖ + ๐.๕ กรัม/ดีเนียร์ เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ๒๐ + ๕ มีปริมาณกาวในเส้นไหม ๒๗ + ๗ เปอร์เซ็นต์ หลังการลอกกาว ความเหนียวเส้นไหมลดลง ๑๙,๓ เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์การยืดตัวลดลง ๘.๐ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการคิดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยได้

บรรณานุกรม :
วรพจน์ รักสังข์ . (2556). ปริมาณกาวในเส้นไหมไทยพื้นบ้านชนิดต่างๆ และความเหนียวที่เปลี่ยนไป.
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
วรพจน์ รักสังข์ . 2556. "ปริมาณกาวในเส้นไหมไทยพื้นบ้านชนิดต่างๆ และความเหนียวที่เปลี่ยนไป".
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
วรพจน์ รักสังข์ . "ปริมาณกาวในเส้นไหมไทยพื้นบ้านชนิดต่างๆ และความเหนียวที่เปลี่ยนไป."
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม, 2556. Print.
วรพจน์ รักสังข์ . ปริมาณกาวในเส้นไหมไทยพื้นบ้านชนิดต่างๆ และความเหนียวที่เปลี่ยนไป. กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม; 2556.