ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการจัดทำระบบตามสอบสินค้าผ้าไหมไทยภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยใช้ระบบสารสนเทศ

หน่วยงาน กรมหม่อนไหม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการจัดทำระบบตามสอบสินค้าผ้าไหมไทยภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยใช้ระบบสารสนเทศ
นักวิจัย : ศิริพร บุญชู , พรพรหม ชัยฤทธิไชย , สุรางค์ เสมอใจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://www.qsds.go.th/research/file/192.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำระบบตามสอบสินค้าผ้าไหมไทยที่ขึ้นทะเบียน GI โดยใช้ระบบสารสนเทศ สำหรับเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ สถิติ การเผยแพร่ข้อมูลคุณค่าความงดงาม อันบ่งบอกถึง แหล่งกำเนิด ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นบนผืนผ้าไหมอันเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้า โดยคัดเลือกผ้าไหมยกดอกลำพูน เป็นสินค้าต้นแบบในการศึกษาภายใต้ความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ประกอบการจำนวน 14 บริษัท วิธีการในการศึกษาวิจัย คือ การรวบรวม สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการผลิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่องทางการจำหน่าย การพัฒนาระบบสารสนเทศในการตามสอบ จัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมทุกกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน การจัดทำเว็บไซต์สำหรับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คุณค่าผ้าไหมยกดอกลำพูน และการอบรมการใช้งานแก่ผู้เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่าแนวทางในการจัดทำระบบตามสอบผ้าไหมยกดอกลำพูนมีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้ 1)การจัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงโครงการและบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้งานหรือใช้ประโยชน์จากระบบ 2)การศึกษาข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการทำงานกระบวนการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ GI การออกรหัส GI กระบวนการผลิตและระบบการควบคุมตรวจสอบคุณภาพ ตารางบันทึกการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ โครงสร้างระบบและเทคโนโลยีที่ใช้ในการเข้าถึงเครือข่าย นำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบให้เหมาะสมกับสถาปัตยกรรมที่มีอยู่โดยการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ 3) การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างระบบงานโดยศึกษาการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบเดิมและระบบใหม่ ออกแบบฐานข้อมูล นำเสนอหน้าจอต้นแบบ 4)การพัฒนาระบบโดยการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการข้อมูล 4 ระบบ คือ การจัดการข้อมูลผู้ประกอบการ การจัดการข้อมูลรหัส GI ระบบตรวจสอบคุณภาพ (Audit) และระบบเว็บไซต์ 5) การติดตั้งระบบและทดสอบการใช้งาน 6) การตรวจสอบและปรับแก้ระบบและนำระบบที่แก้ไขแล้วไปติดตั้งเพื่อทดสอบโดยผู้ใช้อีกครั้งจนกระทั่งไม่มีข้อผิดพลาด 7) การรวบรวมและจัดทำเนื้อหาจะนำเสนอบนเว็บไซต์และแปลภาษาอังกฤษ 8) การจัดทำคู่มือการใช้งานและ 9) การฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้อง จากผลการศึกษาได้ระบบการตามสอบผ้าไหมไทยยกดอกลำพูน GI ที่มีผู้ประกอบการจำนวน 14 บริษัท และผู้ทอผ้าจำนวน 235 ราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กรมหม่อนไหม สามารถเข้าใช้ระบบในการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลตามสิทธิผู้ใช้งานที่กำหนดรวมถึงผู้บริโภคที่สามารถตามสอบผ้าไหมยกดอกลำพูน ทุกกระบวนการผ่านทางหมายเลขรหัส GI และ QR code โดยระบบที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถเป็นต้นแบบสำหรับสินค้าไหมไทยอื่นๆ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับและตรวจสอบได้ อันเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้ผลิต และผู้บริโภคซึ่งส่งผลให้เกิดธุรกิจบนพื้นฐานของการส่งเสริมและพัฒนาคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทยให้สามารถอนุรักษ์ได้อย่างยั่งยืน

บรรณานุกรม :
ศิริพร บุญชู , พรพรหม ชัยฤทธิไชย , สุรางค์ เสมอใจ . (2556). แนวทางการจัดทำระบบตามสอบสินค้าผ้าไหมไทยภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยใช้ระบบสารสนเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
ศิริพร บุญชู , พรพรหม ชัยฤทธิไชย , สุรางค์ เสมอใจ . 2556. "แนวทางการจัดทำระบบตามสอบสินค้าผ้าไหมไทยภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยใช้ระบบสารสนเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
ศิริพร บุญชู , พรพรหม ชัยฤทธิไชย , สุรางค์ เสมอใจ . "แนวทางการจัดทำระบบตามสอบสินค้าผ้าไหมไทยภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยใช้ระบบสารสนเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม, 2556. Print.
ศิริพร บุญชู , พรพรหม ชัยฤทธิไชย , สุรางค์ เสมอใจ . แนวทางการจัดทำระบบตามสอบสินค้าผ้าไหมไทยภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยใช้ระบบสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม; 2556.