ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมเชิงหัตถกรรมที่ดีและเหมาะสมระดับฟาร์มเกษตรกร

หน่วยงาน กรมหม่อนไหม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมเชิงหัตถกรรมที่ดีและเหมาะสมระดับฟาร์มเกษตรกร
นักวิจัย : ชุมญาณัช คำวงษ์ , สมหญิง ชูประยูร , บุญเลิศ อาจทวีกุล , ชุติกาญจน์ แจ่มดาราศรี , มยุรี ชมภูพื้น , สุกานดา คำปลิว , เยาวลักษณ์ ทองทวี , ศุภวรรณ เคี่ยนเมธี , อาภาพร ขันตี
คำค้น : การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเชิงหัตถกรรมการเกษตรดีที่เหมาะสม , Good Agricultural Practice , GAP , ระดับฟาร์มเกษตรกร
หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://www.qsds.go.th/research/file/197.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ดำเนินการศึกษาข้อมูลการปฏิบัติของเกษตรกรที่ปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมเชิงหัตถกรรมเพื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ที่ปฏิบัติตามหลักวิชาการ และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติแบบเกษตรดีที่เหมาะสมที่ปฏิบัติตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและพื้นที่การผลิตอย่างแท้จริง ดำเนินการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยคัดเลือกเกษตรกรผู้นำ ซึ่งปฏิบัติตาม GAP จังหวัดละ 2 จุดๆละ 1 ราย ที่สามารถเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตามขั้นตอน GAP ได้ตั้งแต่การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม เพื่อให้ได้รังไหม และการสาวเส้นไหม โดยในแต่ละจุดก็จะคัดเลือกเกษตรกรที่ปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมเชิงหัตถกรรม ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด จังหวัดละ 10 ราย (5 รายต่อจุด) 5 จังหวัด มีเกษตรกร GAP 10 ราย เกษตรกรปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมเชิงหัตถกรรมทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ 50 ราย ซึ่งในการศึกษาในครั้งนี้ มีการออกแบบสมุดจดบันทึกการปฏิบัติของเกษตรกร และมีการถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรในทุกพื้นที่ (ทุกจังหวัด) ผลการศึกษาปรากฏว่า เกษตรกร GAP ของทุกจุด (จังหวัด) เป็นผู้นำให้เกษตรกรปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมเชิงหัตถกรรมทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ โดยเลือกที่จะเลียนแบบในบางกิจกรรม/ปฏิบัติตามในกิจกรรมที่คิด/พิจารณาว่าดีและเป็นประโยชน์กับตนเอง ทั้งนี้จากการถอดองค์ความรู้ของเกษตรกร พบว่า มีการปฏิบัติของเกษตรกรที่น่าสนใจ เช่น มีการเผาแกลบใช้เองเพื่อใช้โรยตัวไหม (ทดแทนการใช้สารเคมีโรยตัวไหม) และมีเทคนิคในการรักษาความชื้นไหมวัยอ่อน โดยการใช้กาบกล้วยล้อมรอบกระด้งเพื่อรักษาความชื้น เป็นต้น นอกจากนี้ในบางขั้นตอนตามคำแนะนำการปฏิบัติ GAP เกษตรกรยังไม่เห็นความสำคัญและยังละเลย เช่น การคัดแยกรังดี-รังเสียก่อน การสาวไหมทำให้คุณภาพเส้นที่ได้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น กรมหม่อนไหมควรให้ความสำคัญและให้ความรู้ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประเด็นดังกล่าวอย่างทั่วถึง จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรทุกรายทั้งเกษตรกรที่ปฏิบัติตาม GAP และเกษตรกรทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ เห็นความสำคัญและสามารถบันทึกข้อมูลขั้นตอน การดำเนินการผลิตของตนเอง แม้ว่าบางรายมีปัญหาในการเขียน แต่ก็ให้ข้อมูลกับผู้ช่วยบันทึกในภายหลัง ตลอดจนเห็นความสำคัญในการวาดที่ตั้งของแปลงหม่อน และที่ตั้งของโรงเลี้ยงไหม ทำให้ทราบถึงที่ตั้งที่เหมาะสมของแปลงหม่อนและที่ดั้งที่เหมาะสมของโรงเลี้ยงไหมอีกด้วย

บรรณานุกรม :
ชุมญาณัช คำวงษ์ , สมหญิง ชูประยูร , บุญเลิศ อาจทวีกุล , ชุติกาญจน์ แจ่มดาราศรี , มยุรี ชมภูพื้น , สุกานดา คำปลิว , เยาวลักษณ์ ทองทวี , ศุภวรรณ เคี่ยนเมธี , อาภาพร ขันตี . (2556). การศึกษาการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมเชิงหัตถกรรมที่ดีและเหมาะสมระดับฟาร์มเกษตรกร.
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
ชุมญาณัช คำวงษ์ , สมหญิง ชูประยูร , บุญเลิศ อาจทวีกุล , ชุติกาญจน์ แจ่มดาราศรี , มยุรี ชมภูพื้น , สุกานดา คำปลิว , เยาวลักษณ์ ทองทวี , ศุภวรรณ เคี่ยนเมธี , อาภาพร ขันตี . 2556. "การศึกษาการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมเชิงหัตถกรรมที่ดีและเหมาะสมระดับฟาร์มเกษตรกร".
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม.
ชุมญาณัช คำวงษ์ , สมหญิง ชูประยูร , บุญเลิศ อาจทวีกุล , ชุติกาญจน์ แจ่มดาราศรี , มยุรี ชมภูพื้น , สุกานดา คำปลิว , เยาวลักษณ์ ทองทวี , ศุภวรรณ เคี่ยนเมธี , อาภาพร ขันตี . "การศึกษาการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมเชิงหัตถกรรมที่ดีและเหมาะสมระดับฟาร์มเกษตรกร."
    กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม, 2556. Print.
ชุมญาณัช คำวงษ์ , สมหญิง ชูประยูร , บุญเลิศ อาจทวีกุล , ชุติกาญจน์ แจ่มดาราศรี , มยุรี ชมภูพื้น , สุกานดา คำปลิว , เยาวลักษณ์ ทองทวี , ศุภวรรณ เคี่ยนเมธี , อาภาพร ขันตี . การศึกษาการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมเชิงหัตถกรรมที่ดีและเหมาะสมระดับฟาร์มเกษตรกร. กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม; 2556.