ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ภาษาจูงใจของหัวหน้าหอผู้ป่วยและการปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ภาษาจูงใจของหัวหน้าหอผู้ป่วยและการปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
นักวิจัย : เบญจวรรณ กันยานะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การใช้ภาษาจูงใจของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ การวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ภาษาจูงใจของหัวหน้าหอผู้ป่วย การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ และความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปรของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลวิชาชีพจำนวน 366 คน คัดเลือกโดยใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามการใช้ภาษาจูงใจของหัวหน้าหอผู้ป่วยของสุทธนี ประภาสะโนบล (2550) และแบบวัดการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่ผู้วิจัยแปลมาจากแบบวัดการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพของกรีนสเลดและจิมมี่สัน (Greenslade & Jimmieson, 2011) ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาคของแบบสอบถามการใช้ภาษาจูงใจของหัวหน้าหอผู้ป่วย และแบบวัดการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ เท่ากับ .94 และ .95 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน

บรรณานุกรม :
เบญจวรรณ กันยานะ . (2560). การใช้ภาษาจูงใจของหัวหน้าหอผู้ป่วยและการปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ.
    แพร่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่.
เบญจวรรณ กันยานะ . 2560. "การใช้ภาษาจูงใจของหัวหน้าหอผู้ป่วยและการปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ".
    แพร่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่.
เบญจวรรณ กันยานะ . "การใช้ภาษาจูงใจของหัวหน้าหอผู้ป่วยและการปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ."
    แพร่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่, 2560. Print.
เบญจวรรณ กันยานะ . การใช้ภาษาจูงใจของหัวหน้าหอผู้ป่วยและการปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ. แพร่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่; 2560.