ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
นักวิจัย : นิกร จันภิลม
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดซ้ำ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริม สมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่มทดลองเป็น อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 30 คน กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริม สมรรถนะแห่งตนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีสมรรถนะแห่งตนของแบนดูรา(Bandura) ที่ได้จากข้อมูลสนับสนุน 4 แหล่ง ประกอบด้วย (1) ประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จด้วยตนเอง (2) การได้เห็นตัวแบบหรือประสบการณ์ของผู้อื่น (3) การใช้คำพูดชักจูง (4) สภาวะด้านร่างกายและอารมณ์ เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน และแบบประเมินความสามารถในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ประกอบด้วยแบบประเมินความรู้ ทัศนคติ และ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และมีความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ .71 .75 และ .80 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบสถิติ paired t-test ผลการวิจัย พบว่า หลังการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถ ในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในด้านความรู้ด้านการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านทัศนคติ และความสามารถในการ ปฏิบัติงานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001)

บรรณานุกรม :
นิกร จันภิลม . (2560). ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์.
    แพร่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่.
นิกร จันภิลม . 2560. "ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์".
    แพร่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่.
นิกร จันภิลม . "ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์."
    แพร่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่, 2560. Print.
นิกร จันภิลม . ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์. แพร่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่; 2560.