ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพของโปรแกรมการโคชพยาบาลวิชาชีพในการเตรียมความพร้อมผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพของโปรแกรมการโคชพยาบาลวิชาชีพในการเตรียมความพร้อมผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ
นักวิจัย : จุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการสำรวจสถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการดูแลในห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมโรงพยาบาลแพร่ปี พ.ศ. 2550, 2551 และ 2552 พบว่ามีผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะระดับปานกลางและรุนแรงเข้ารับการรักษา จำนวน 91, 102 และ 99 ราย และมีแนวโน้มว่าในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆรวมถึงมีผู้พิการเพิ่มขึ้น ดังนั้นพยาบาลวิชาชีพจึงต้องส่งเสริมให้ผู้ดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะและปฏิบัติเป็นงานประจำตั้งแต่ปีพ.ศ.2550 เป็นต้นมา แต่จากการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยพบว่า ผู้ป่วยยังเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้อยู่ พยาบาลวิชาชีพให้ความรู้และฝึกทักษะให้แก่ผู้ดูแลหลากหลาย จากการทบทวนวรรณกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงานในบุคลากรผู้ใหญ่พบว่าการโคช (coaching) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ (1,2,3) ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงจึงควรมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพ ทั้งด้านความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการโคช (4) การโคชเป็นกระบวนการที่ผู้รู้หรือมีประสบการณ์ ชี้แนะ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเป็นขั้นตอนในการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติใหม่ โดยคำนึงถึงความรู้ ประสบการณ์และความสามารถเดิมที่มีอยู่ของผู้เรียน การโคชประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติ 2) การวางแผนการปฏิบัติ 3) การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ และ 4) การประเมินผลการปฏิบัติ (1) การโคชจะเป็นสื่อกลางความรู้ แนวคิด กระบวนการและวิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติจริงและมีประสิทธิภาพสูงสุด (1,2,4,5) จากการศึกษาการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ปฏิบัติงานในห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม ได้ทำการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปกครองเด็กทารกแฝด 4 คน ซึ่งคลอดก่อนกำหนด นอกเหนือจากการดูแล สอนและฝึกทักษะแก่ผู้ปกครองแล้ว ได้ทำการโคชพยาบาลที่ร่วมทีมการดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิด ผลพบว่าพยาบาลวิชาชีพสามารถประเมินความต้องการ การเรียนรู้ ความเข้าใจของผู้ปกครองได้ดีขึ้น และสามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติได้เพิ่มขึ้น ด้านผู้ปกครองพบว่ามีความรู้และทักษะในการให้นมบุตรเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ทารกมีน้ำหนักตัวเพิ่มสูงขึ้นและให้การดูแลทารกต่อเนื่องที่บ้านได้ (6) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษา ผลของการโคชต่อความรู้และทักษะของพยาบาลวิชาชีพในการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพมีความรู้และทักษะในการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพต่อไป

บรรณานุกรม :
จุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์ . (2560). ประสิทธิภาพของโปรแกรมการโคชพยาบาลวิชาชีพในการเตรียมความพร้อมผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ.
    แพร่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่.
จุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์ . 2560. "ประสิทธิภาพของโปรแกรมการโคชพยาบาลวิชาชีพในการเตรียมความพร้อมผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ".
    แพร่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่.
จุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์ . "ประสิทธิภาพของโปรแกรมการโคชพยาบาลวิชาชีพในการเตรียมความพร้อมผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ."
    แพร่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่, 2560. Print.
จุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์ . ประสิทธิภาพของโปรแกรมการโคชพยาบาลวิชาชีพในการเตรียมความพร้อมผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ. แพร่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่; 2560.