ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโยคะต่ออาการหายใจลำบากและสมรรถภาพปอดของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโยคะต่ออาการหายใจลำบากและสมรรถภาพปอดของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
นักวิจัย : เสาวลักษณ์ หงษาไช
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคที่มีการอุดกั้นของทางเดินหายใจภายในปอด ส่งผลให้ผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีอาการหายใจลำบาก และสมรรถภาพการทำงานของปอดลดลง การบริหารร่างกายแบบโยคะเป็นการบริหารแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์กับการหายใจเข้าออก ซึ่งสามารถลดอาการหายใจลำบากลงได้ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโยคะต่ออาการหายใจลำบากและสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับการรักษาที่คลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแพร่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 17 ราย กลุ่มทดลองได้รับการฝึกบริหารร่างกายแบบโยคะติดต่อกัน จำนวน 8 สัปดาห์ สำหรับกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ เครื่องมือสำหรับรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดอาการหายใจลำบากของกิฟท์ (Visual Analogue Scale [VAS]) แบบบันทึกการฝึกโยคะ สไปโรมิเตอร์ เครื่องมือในการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย วีดีทัศน์ประกอบการฝึกโยคะ คู่มือการฝึกโยคะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา และทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติ t-test ผลการศึกษาพบว่า 1. อาการหายใจลำบากในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลังได้รับการฝึกโยคะลดลงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) 2. สมรรถภาพปอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลังได้รับการฝึกโยคะและกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ ไม่แตกต่างกัน 3. อาการหายใจลำบากในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลังได้รับการฝึกโยคะลดลงกว่าก่อนได้รับการฝึกโยคะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) 4. สมรรถภาพปอดในผู้ที่เป็นโรคโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ก่อนและหลังการบริหารร่างกายแบบโยคะไม่แตกต่างกัน การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การบริหารร่างกายแบบโยคะ ส่งผลให้อาการหายใจลำบากในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังลดลง ดังนั้นอาจมีการนำการบริหารร่างกายแบบโยคะเข้าเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด หรือร่วมกับวิธีการอื่นๆ

บรรณานุกรม :
เสาวลักษณ์ หงษาไช . (2560). ผลของโยคะต่ออาการหายใจลำบากและสมรรถภาพปอดของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง.
    แพร่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่.
เสาวลักษณ์ หงษาไช . 2560. "ผลของโยคะต่ออาการหายใจลำบากและสมรรถภาพปอดของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง".
    แพร่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่.
เสาวลักษณ์ หงษาไช . "ผลของโยคะต่ออาการหายใจลำบากและสมรรถภาพปอดของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง."
    แพร่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่, 2560. Print.
เสาวลักษณ์ หงษาไช . ผลของโยคะต่ออาการหายใจลำบากและสมรรถภาพปอดของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. แพร่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่; 2560.