ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพ และต้นทุนการใช้น้ำมันมะกอก น้ำมันมะกอกผสมเจล และเจล เป็นสื่อนำคลื่นเสียงเครื่องตรวจสภาวะทารกในครรภ์ภายนอก
นักวิจัย : สุภาพร ปรารมย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมนี้ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและต้นทุนการใช้น้ำมันมะกอก น้ำมันมะกอกผสมเจล และเจล เป็นสื่อนำคลื่นเสียงเครื่องตรวจสภาวะทารกในครรภ์ภายนอก ศึกษาในหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 32-42 สัปดาห์ ห้องคลอด โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 90 ราย เก็บข้อมูล 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556 แบ่งเป็น 3 กลุ่มๆละ 30 ราย คือ กลุ่มควบคุม คือ กลุ่มที่ใช้เจล กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มที่ใช้น้ำมันมะกอก และกลุ่มที่ใช้น้ำมันมะกอกผสมเจล สุ่มเข้ากลุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก และปกปิดชนิดของสื่อนำคลื่นเสียง กราฟการตรวจ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือวิจัย คือ เครื่องตรวจสภาวะทารกในครรภ์ภายนอก สื่อนำคลื่นเสียง แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อนำคลื่นเสียง วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา และสถิติวิเคราะห์ คือ ONE WAY ANOVA test และ Fisher exact test ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพความดัง ความคมชัดและความต่อเนื่องของกราฟ ทั้ง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างทางสถิติ ความคิดเห็นด้านความหนืด การแผ่กระจายของสาร การทำความสะอาดแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ความพึงพอใจต่อกลิ่น และความพึงพอใจโดยรวมของผู้รับบริการ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ปฏิกิริยาการแพ้สารนำคลื่นเสียงทั้ง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างทางสถิติ และไม่มีความสัมพันธ์กับปฏิกิริยาการแพ้ น้ำมันมะกอกมีราคาต้นทุนน้อยกว่า แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ควรนำน้ำมันมะกอก มาใช้แทนเจล เป็นสื่อนำคลื่นเสียงเครื่องตรวจสภาวะทารกในครรภ์ภายนอก

บรรณานุกรม :