ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ของกระบวนการฝึกอบรมคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและสภาพแวดล้อมการทำงานกับการถ่ายโยงการฝึกอบรมในธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของกระบวนการฝึกอบรมคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและสภาพแวดล้อมการทำงานกับการถ่ายโยงการฝึกอบรมในธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น
นักวิจัย : ทรงพล ศรัทธาอุดม , เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร
คำค้น : กระบวนการฝึกอบรม, คุณลักษณะเฉพาะบุคคล, สภาพแวดล้อมการทำงาน, การถ่ายโยง การฝึกอบรม, ธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://journal.msu.ac.th/index.php?page=show_journal_no&no_id=38
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการฝึกอบรม คุณลักษณะเฉพาะบุคคล และสภาพแวดล้อมการทำงานกับการถ่ายโยงการฝึกอบรมในธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น รวมถึงการสร้างสมการพยากรณ์การถ่ายโยงการฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นักธุรกิจขายตรงอิสระของบริษัท พอลลีนาเน็ทเวิร์ค จำกัด จำนวน 587 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตการณ์เพื่อยืนยันผลการทดสอบสมมติฐานอีกครั้งหนึ่ง ผลการวิจัยพบว่า เกือบทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการถ่ายโยงการฝึกอบรมในธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ยกเว้นปัจจัยการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและ การสนับสนุนจากเทคโนโลยี ที่พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ต่อการถ่ายโยงการฝึกอบรม จึงเป็นจุดที่น่าสนใจอย่างมากต่อการศึกษาและการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 2 ดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในอนาคต จากการวิเคราะห์ทำให้สามารถทราบถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อการถ่ายโยงการฝึกอบรม (พยากรณ์ได้ร้อยละ 97.6) ซึ่งสามารถสรุปออกมาเป็นสมการได้ดังนี้: การถ่ายโยงการฝึกอบรม = 0.48 + 0.619* การสนับสนุนจากองค์กร + 0.477*การเห็นประโยชน์ + 0.238* การดำเนินการฝึกอบรม + 0.213*การรับรู้ความสามารถของตนเอง + 0.211* การสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็น + 0.208* การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา + 0.202* ความเกี่ยวพันในงาน + 0.190* การประเมินผล + 0.110* โอกาสในการใช้ความรู้และทักษะ +0.087*การวางแผนและพัฒนา + 0.064* ทัศนคติ

บรรณานุกรม :
ทรงพล ศรัทธาอุดม , เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร . (2557). ความสัมพันธ์ของกระบวนการฝึกอบรมคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและสภาพแวดล้อมการทำงานกับการถ่ายโยงการฝึกอบรมในธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.
ทรงพล ศรัทธาอุดม , เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร . 2557. "ความสัมพันธ์ของกระบวนการฝึกอบรมคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและสภาพแวดล้อมการทำงานกับการถ่ายโยงการฝึกอบรมในธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.
ทรงพล ศรัทธาอุดม , เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร . "ความสัมพันธ์ของกระบวนการฝึกอบรมคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและสภาพแวดล้อมการทำงานกับการถ่ายโยงการฝึกอบรมในธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 2557. Print.
ทรงพล ศรัทธาอุดม , เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร . ความสัมพันธ์ของกระบวนการฝึกอบรมคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและสภาพแวดล้อมการทำงานกับการถ่ายโยงการฝึกอบรมในธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี; 2557.