ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณค่าตราสินค้าที่มีต่อความภักดีของลูกค้าบริษัท ทรงสมัย จำกัด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณค่าตราสินค้าที่มีต่อความภักดีของลูกค้าบริษัท ทรงสมัย จำกัด
นักวิจัย : กลวัชร กองเรืองกิจ , เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร
คำค้น : คุณค่าตราสินค้า, ความภักดีของลูกค้า, บริษัท ทรงสมัย จำกัด
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://journal.msu.ac.th/index.php?page=show_journal_no&no_id=38
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าที่มีต่อความภักดีของลูกค้าบริษัท ทรง สมัย จำกัด โดย (1) ศึกษาเส้นทาง ขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ระหว่างตัวแปรด้านคุณภาพที่ ถูกรับรู้ การเชื่อมโยงเข้ากับตราสินค้า ความพึงพอใจ ความไว้วางใจ และความภักดีของลูกค้าต่อการ ใช้บริการบริษัท ทรงสมัย จำกัด และ (2) เพื่อค้นหาความสอดคล้องระหว่างโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิง ประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการบริษัท ทรงสมัย จำกัด ทั่วประเทศจำนวน 396 คน ซึ่งไดม้ าโดยการสุม่ ตัวอยา่ งแบบหลายขั้น โดยเครื่องมือที่ใชใ้ นการเก็บขอ้ มูล คือ แบบสอบถามและทำการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS for Windows version 21.0) เพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ส่วนการตรวจสอบความ สอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ใช้โปรแกรมเอมอส (AMOS version 21.0) ผลการ วิจัยพบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุของความภักดีของลูกค้าต่อการใช้บริการบริษัท ทรงสมัย จำกัดที่สร้างขึ้นนั้น สามารถอธิบายความแปรปรวนของความภักดีของลูกค้าได้ร้อยละ 73 โดยปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทาง ตรงต่อความภักดีของลูกค้า คือ ความไว้วางใจ คุณภาพที่ถูกรับรู้ ความพึงพอใจ และการเชื่อมโยงเข้ากับ ตราสินค้า และที่มีอิทธิพลทางอ้อม คือ ความพึงพอใจ การเชื่อมโยงเข้ากับตราสินค้า และคุณภาพที่ถูก รับรู้ ซึ่งข้อสรุปเหล่านี้สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้ทุกข้อ ส่วนการทดสอบความสอดคล้อง ระหว่างโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลมีความกลมกลืนในขอบเขตที่ยอมรับได้ แสดงว่า โมเดลการวิจัยที่พัฒนาขึ้น ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความภักดีของลูกค้านั้น สามารถนำไปใช้ อธิบายปรากฏการณ์ของพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจของบริษัท ทรงสมัย จำกัดได้ ซึ่งหากผู้ประกอบการ สามารถทำให้ลูกค้ารับรู้ต่อคุณภาพที่ถูกรับรู้และการเชื่อมโยงเข้ากับตราสินค้าให้สูงขึ้นได้ จะทำให้ลูกค้า มีความพึงพอใจสูงขึ้น จนกระทั้งสามารถส่งผลทางตรงต่อความไว้วางใจและส่งผลทางอ้อมต่อความภักดี ของลูกค้าให้สูงขึ้นได้ในที่สุด

บรรณานุกรม :
กลวัชร กองเรืองกิจ , เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร . (2557). คุณค่าตราสินค้าที่มีต่อความภักดีของลูกค้าบริษัท ทรงสมัย จำกัด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.
กลวัชร กองเรืองกิจ , เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร . 2557. "คุณค่าตราสินค้าที่มีต่อความภักดีของลูกค้าบริษัท ทรงสมัย จำกัด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.
กลวัชร กองเรืองกิจ , เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร . "คุณค่าตราสินค้าที่มีต่อความภักดีของลูกค้าบริษัท ทรงสมัย จำกัด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 2557. Print.
กลวัชร กองเรืองกิจ , เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร . คุณค่าตราสินค้าที่มีต่อความภักดีของลูกค้าบริษัท ทรงสมัย จำกัด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี; 2557.