ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการในการฝึกอบรมและความคาดหวังต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรวิทยาลัยดุสิตธานี
นักวิจัย : นลินี พานสายตา , ประวีณา คาไซ , ศิริวรรณ ขันตี
คำค้น : ความต้องการในการฝึกอบรม , ความคาดหวังต่อความก้าวหน้า
หน่วยงาน : คณะอุตสาหกรรมบริการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่อง ความต้องการในการฝึกอบรมและความคาดหวังต่อความก้าวหน้าใน สายอาชีพของบุคลากรวิทยาลัยดุสิตธานี เป็นการวิจัยเชิงสา รวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ศึกษาความต้องการในการฝึ กอบรมของบุคลากรวิทยาลัยดุสิตธานี 2) เพื่อศึกษาความ คาดหวังที่มีต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรวิทยาลัยดุสิตธานี 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความต้องการในการฝึกอบรม กับความคาดหวังที่มีต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของ บุคลากรวิทยาลัยดุสิตธานี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรของวิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) และบุคลาการสายสนับสนุน (เจ้าหน้าที่) ทั้งศูนย์การศึกษา กรุงเทพมหานคร และศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา รวมจานวน 139 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่ง ชั้น (Stratified Random Sampling) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทา การทดสอบสมมติฐานด้วยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ของวิทยาลัยดุสิตธานีมีความต้องการในการฝึกอบรม และพัฒนาในด้านหลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการพัฒนา ด้านรูปแบบการจัดฝึกอบรมและพัฒนา และด้านการสนับสนุนเพื่อการจัดฝึกอบรมและพัฒนา อยู่ในระดับต้องการมาก สาหรับด้าน การศึกษา พบว่า อาจารย์วิทยาลัยดุสิตธานีมีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจารย์ วิทยาลัยดุสิตธานีมีความคาดหวังต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ในด้านตาแหน่ง/หน้าที่/ความ รับผิดชอบ อยู่ในระดับปานกลาง สา หรับด้านค่าตอบแทน มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา กับ ความคาดหวังที่มีต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของอาจารย์วิทยาลัยดุสิตธานี พบว่า ความต้องการ ในการฝึ กอบรมและการพัฒนาทุกด้าน มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังที่มีต่อความก้าวหน้าในสาย อาชีพของอาจารย์วิทยาลัยดุสิตธานี ด้านตา แหน่ง/หน้าที่/ความรับผิดชอบ อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติ นอกจากนี้เมื่อนา ความต้องการในการฝึ กอบรมและการพัฒนา กับความคาดหวังที่มีต่อ ความก้าวหน้าในสายอาชีพของอาจารย์วิทยาลัยดุสิตธานี ด้านค่าตอบแทน มาพิจารณาเพื่อหา ความสัมพันธ์กัน พบว่า ความต้องการในการฝึ กอบรมและการพัฒนาเกือบทุกด้าน มีความสัมพันธ์ กับความคาดหวังที่มีต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของอาจารย์วิทยาลัยดุสิตธานี ด้านค่าตอบแทน อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติ ยกเว้นเพียง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา และด้านรูปแบบการจัดฝึ กอบรม และพัฒนา ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังที่มีต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของอาจารย์ วิทยาลัยดุสิตธานีด้านค่าตอบแทน ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน (เจ้าหน้าที่) ของวิทยาลัยดุสิตธานี พบว่า มีความ ต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม และด้านรูปแบบการจัดอบรมและ พัฒนา อยู่ในระดับต้องการมาก สาหรับด้านการศึกษา พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่วิทยาลัยดุสิตธานีความคาดหวังต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ด้านตา แหน่ง/หน้าที่/ ความรับผิดชอบ อยู่ในระดับปานกลาง และมีความคาดหวังด้านค่าตอบแทน อยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา กับ ความคาดหวังที่มีต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่วิทยาลัยดุสิตธานี พบว่า ความต้องการ ในการฝึ กอบรมและการพัฒนาทุกด้าน มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังที่มีต่อความก้าวหน้าในสาย อาชีพ ด้านตา แหน่ง/หน้าที่/ความรับผิดชอบ อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติ นอกจากนี้เมื่อนา ความต้องการในการฝึ กอบรมและการพัฒนา กับความคาดหวังที่มีต่อ ความก้าวหน้าในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่วิทยาลัยดุสิตธานี ด้านค่าตอบแทน มาพิจารณาเพื่อหา ความสัมพันธ์กัน พบว่า มีเพียงความต้องการในการฝึกอบรมและการพัฒนาด้านหลักสูตรการ ฝึ กอบรม เกี่ยวกับทักษะด้านเทคนิค และด้านรูปแบบการจัดฝึ กอบรมและพัฒนาเท่านั้นที่ มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังที่มีต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพด้านตอบแทน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ในขณะที่ด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม เกี่ยวกับทักษะด้านการจัดการ, ด้าน หลักสูตรการฝึกอบรม เกี่ยวกับทักษะด้านการติดต่อสัมพันธ์ และด้านการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์ กับความคาดหวังที่มีต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่วิทยาลัยดุสิตธานีด้านค่าตอบแทน

บรรณานุกรม :