ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลควบคุมการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตจากพันธุกรรมของยางพาราโดยวิธี Association Mapping

หน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลควบคุมการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตจากพันธุกรรมของยางพาราโดยวิธี Association Mapping
นักวิจัย : ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์ , กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข , กฤษดา สังข์สิงห์
คำค้น : ยางพารา , เครื่องหมายโมเลกุล , Association mapping , การเจริญเติบโต , การให้ผลผลิต
หน่วยงาน : การยางแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://www.raot.co.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ยางพาราเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้มากพืชหนึ่ง และเพื่อเป็นการรักษาสภาพการผลิตและการส่งออกไม่ให้ลดต่ำกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พันธุ์ยางใหม่ที่มีการเจริญเติบโตดีและมีผลผลิตสูงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ การใช้เทคนิคทางเครื่องหมายโมเลกุล (Molecular Marker) จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม ในการวิจัยนี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซทเทิลไลท์กับการแสดงออกในการควบคุมการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตในยางพาราโดยวิธี Association mapping จากการวิเคราะห์ความหลากหลายของแอลลีลของเครื่องหมายไมโครแซทเทิลไลท์ จำนวน 128 เครื่องหมาย ในยางพาราลูกผสมจำนวน 97 สายพันธุ์ พบว่า มีจำนวนแอลลีลรวมทั้งหมด 836 แอล เฉลี่ย 6.53 แอลลีลต่อ 1 เครื่องหมายไมโครแซทเทิลไลท์ ค่า PIC มีค่าระหว่าง 0.2 ถึง 0.86 มีค่าเฉลี่ย 0.57 และค่าความหลากหลายของยีนมีค่าระหว่าง 0.23 ถึง 0.87 มีค่าเฉลี่ย 0.62 ข้อมูลผลผลิตและการเจริญเติบโตรอบลำต้นจำนวน 23 ลักษณะได้ถูกนำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ร่วมกันกับเครื่องหมายโมเลกุล พบความสัมพันธ์กับเครื่องหมายโมเลกุลจำนวน 54 เครื่องหมาย เป็นความสัมพันธ์กับผลผลิตจำนวน 26 เครื่องหมาย และความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโต จำนวน 33 เครื่องหมาย มีจำนวน 5 เครื่องหมาย ได้แก่ EHB012 hbe4 M692 mA2388 และ mt460 ซึ่งมีความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผลผลิตและการเจริญเติบโต ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์ในการนำเครื่องหมายโมเลกุลมาใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ยางที่มีการเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตสูงในโครงการการปรับปรุงพันธุ์ยางต่อไป

บรรณานุกรม :
ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์ , กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข , กฤษดา สังข์สิงห์ . (2557). การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลควบคุมการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตจากพันธุกรรมของยางพาราโดยวิธี Association Mapping.
    กรุงเทพมหานคร : การยางแห่งประเทศไทย.
ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์ , กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข , กฤษดา สังข์สิงห์ . 2557. "การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลควบคุมการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตจากพันธุกรรมของยางพาราโดยวิธี Association Mapping".
    กรุงเทพมหานคร : การยางแห่งประเทศไทย.
ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์ , กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข , กฤษดา สังข์สิงห์ . "การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลควบคุมการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตจากพันธุกรรมของยางพาราโดยวิธี Association Mapping."
    กรุงเทพมหานคร : การยางแห่งประเทศไทย, 2557. Print.
ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์ , กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข , กฤษดา สังข์สิงห์ . การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลควบคุมการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตจากพันธุกรรมของยางพาราโดยวิธี Association Mapping. กรุงเทพมหานคร : การยางแห่งประเทศไทย; 2557.