ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบการสร้างความรู้พื้นฐาน เรื่องบทประยุกต์ค่าสุดขีดของฟังก์ชันหลายตัวแปร

หน่วยงาน สถาบันคลังสมองของชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบการสร้างความรู้พื้นฐาน เรื่องบทประยุกต์ค่าสุดขีดของฟังก์ชันหลายตัวแปร
นักวิจัย : ภูชงค์ แพรขาว
คำค้น : การสอนแบบการสร้างความรู้พื้นฐาน (ร่วมกัน)
หน่วยงาน : สถาบันคลังสมองของชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้พื้นฐาน (ร่วมกัน) เรื่องบทประยุกต์ค่าสุดขีดของฟังก์ชันหลายตัวแปรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และผลของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ร่วมกันทำให้ทักษะในการสร้างสมการความสัมพันธ์ของตัวแปรและหาคำตอบของนักศึกษาเรื่องบทประยุกต์ค่าสุดขีดของฟังก์ชันหลายตัวแปรของนักศึกษาดีขึ้น โดยผู้วิจัยดำเนินงานวิจัยแบบผสมผสานระหว่างเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ตัวอย่างในการศึกษา คือนักศึกษาสาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 18 คน ที่เลือกด้วยวิธีแบบเจาะจง ประกอบด้วยนักศึกษาที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เก่ง ปากลาง และอ่อน จำนวนเท่าๆ กัน แล้วแบ่งเป็นกลุ่มจำนวน 3 กลุ่ม เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกการสังเกตุ แบบทดสอบ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ของความสอดคล้อง IOC ความยากง่าย อำนาจจำแนก และประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีการสร้างความรู้ร่วมกัน 3 รูปแบบ คือการอธิบาย การเข้าถึงวิธีคิด และการให้เหตุผล ในการสร้างความสัมมพันธ์ของตัวแปรและการหาคำตอบทำให้ผลคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนมีค่ามากกว่าร้อยละ 60

บรรณานุกรม :
ภูชงค์ แพรขาว . (). การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบการสร้างความรู้พื้นฐาน เรื่องบทประยุกต์ค่าสุดขีดของฟังก์ชันหลายตัวแปร.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันคลังสมองของชาติ.
ภูชงค์ แพรขาว . . "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบการสร้างความรู้พื้นฐาน เรื่องบทประยุกต์ค่าสุดขีดของฟังก์ชันหลายตัวแปร".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันคลังสมองของชาติ.
ภูชงค์ แพรขาว . "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบการสร้างความรู้พื้นฐาน เรื่องบทประยุกต์ค่าสุดขีดของฟังก์ชันหลายตัวแปร."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันคลังสมองของชาติ, . Print.
ภูชงค์ แพรขาว . การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบการสร้างความรู้พื้นฐาน เรื่องบทประยุกต์ค่าสุดขีดของฟังก์ชันหลายตัวแปร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันคลังสมองของชาติ; .