ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสูตรการแปรรูปหมูยอจากดักแด้ไหม
นักวิจัย : สุพัฒตรา วังกาวรรณ์ ธนพร ศิลปชัย , สุลาวัณย์ คุณยศยิ่ง , ฉวีวรรณ วิเศษอุด
คำค้น : การแปรรูป , ดักแด้ไหม , หมูยอ , ต้นทุน , Processed , Silkworm pupa , Pork sausage , Cost
หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://www.qsds.go.th/research/file/270.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอดักแด้ไหมเป็นการคิดค้นสูตรใหม่ๆเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการผลิต โดยการนำดักแด้ไหมมาใช้ร่วมในการแปรรูปในผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มสารอาหารที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และส่งเสริมด้านอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกร ผลจากการพัฒนาสูตรหมูยอที่มีส่วนผสมดักแด้ไหมทั้งหมด 7 สูตร ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบในเรื่อง ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น ความเนียนเนื้อ ความเหนียว ความแน่นเนื้อ ความฉ่ำเนื้อ ไม่ต่างกัน และสูตรที่ได้การยอมรับจากการทดสอบในด้านรสชาติ คือ สูตรที่ใช้ปริมาณมันหมูจำนวน 150 กรัม ดักแด้ไหม จำนวน 150 กรัม ต่อเนื้อหมู 1 กิโลกรัม นำหมูยอดักแด้ไหมที่ยอมรับจากผู้บริโภคมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสูตร หมูยอปกติ คุณภาพทางด้านกายภาพ ปริมาณน้ำอิสระและค่าสี มีค่าไม่ต่างจากหมูยอสูตรปกติ คุณภาพทางเคมี หมูยอดักแด้ไหมมีปริมาณโปรตีน ไขมัน เส้นใย และเถ้า แตกต่างจากหมูยอสูตรปกติ และคุณภาพทางจุลินทรีย์ หมูยอดักแด้ไหมมีจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด น้อยกว่าสูตรปกติ ยีสต์และรา ไม่มีความแตกต่าง Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. ไม่พบในหมูยอสูตรปกติและหมูยอดักแด้ไหม จากการวิเคราะห์อ้างอิงคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่อง ผลิตภัณฑ์หมูยอ มผช. 102/2555 การเก็บรักษาหมูยอจะเก็บที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 5 วัน และเก็บไว้ในห้องเย็น (อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส, ?C) เป็นระยะเวลา 9 วัน โดยหมูยอดักแด้ไหมมีปริมาณของจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา ในระหว่างเก็บรักษา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่อง ผลิตภัณฑ์หมูยอ มผช. 102/2555 ซึ่งกำหนดให้มีจุลินทรีย์ทั้งหมดได้ไม่เกิน 1 x 106 โคโลนีต่อกรัม ยีสต์และราน้อยกว่า 10 โคโลนีต่อกรัม ต้นทุนการผลิตหมูยอดักแด้ไหมมีต้นทุนการผลิตสูงเมื่อเทียบกับหมูยอสูตรปกติ แต่เมื่อนำมาเทียบกับทางคุณค่าทางอาหารแล้วพบว่า หมูยอดักแด้ไหมมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าหมูยอสูตรปกติ

บรรณานุกรม :