ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาไปสู่แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก

หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาไปสู่แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก
นักวิจัย : ชูสิทธิ์ นายอง
คำค้น : วสช.ภาคตะวันออก
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://www.research.doae.go.th/webrsh/show-rsh.asp?res_no=4056&action=Q&keyword=%C3%D9%BB%E1%BA%BA%A1%D2%C3%BA%D9%C3%B3%D2%A1%D2%C3%A1%D2%C3%CA%E8%A7%E0%CA%C3%D4%C1%C7%D4%CA%D2%CB%A1%D4%A8%AA%D8%C1%AA%B9%E1%C5%D0%BE%D1%B2%B9%D2%E4%BB%CA%D9%E8%E1%CB%C5%E8%A7%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%C7%D4%CA%D2%CB%A1%D4%A8%AA%D8%C1%AA%B9%C0%D2%A4%B5%D0%C7%D1%B9%CD%CD%A1&res_author=&res_subject=&res_div_name=&res_abstract=
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาไปสู่แหล่งเรียนรู้ในภาคตะวันออก ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จ จำนวน ๓ วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านเกาะลอย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงตะเข้ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนหนองข้างคอก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน การบูรณาการในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานภาคี ศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของสมาชิกและคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการจัดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม การระดมความคิดเห็น สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ รวมถึงการสังเกต และดำเนินการบันทึก วิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล สร้างข้อสรุปและรายงานผลการศึกษา สรุปผลจากการศึกษา ดังนี้ ผลการศึกษารูปแบบการบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออก พบว่าการสนับสนุนให้เกษตรกรและคนในชุมชนรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ หรือผลิตสินค้าและบริการ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอจะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบล ปฏิบัติงานในพื้นที่ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนาชุมชนส่งเสริมให้คนในชุมชนผลิตสินค้า OTOP สำนักงานตรวจบัญชีสอนให้กลุ่มรู้จักการจัดทำบันทึกและทำบัญชีงบดุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สอนให้รู้จักผลิตอาหารและ แปรรูปให้ถูกสุขอนามัย และมีสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ให้ความรู้ในการวิเคราะห์งานแผนกิจกรรมและสินเชื่อให้แก่กลุ่มต่างๆ ในชุมชน วิสาหกิจชุมชนที่คัดเลือกเป็นกรณีศึกษาทั้ง ๓ วิสาหกิจชุมชน มีโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่ชัดเจน มีคณะกรรมการที่มีภาวะผู้นำและเสียสละสูง สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนมีความซื่อสัตย์ และสามัคคี ทำให้วิสาหกิจชุมชนดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ การดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนมีการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยความร่วมมือของคณะกรรมการและสมาชิกวิสาหกิจชุมชน มีการแบ่งหน้าที่และภารกิจรับผิดชอบ มีกฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้สมาชิกทุกคนยึดถือและปฏิบัติ มีการจดบันทึก ทำบัญชีรับ-จ่าย มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของวิสาหกิจชุมชนให้สมาชิกทุกคนทราบ และมีการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินกิจกรรมให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกอย่างยุติธรรมและทั่วถึง นอกจากนั้น มีการวางแผนการผลิตโดยใช้ตลาดนำการผลิต และวิสาหกิจชุมชนได้เรียนรู้ถึงการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนกับชุมชนใก้ลเคียง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการตลาดเพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าและบริการ กระจายให้แก่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง นอกจากนั้น วิสาหกิจชุมชนทั้ง ๓ วิสาหกิจชุมชน ได้มุ่งเน้นให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข (อย.) หรือ ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) การผลิตจะคำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ โดยไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน สำหรับปัญหาอุปสรรคของการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ การขาดปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในชุมชน แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายกับเกษตรกรในชุมชนใกล้เคียงให้ผลิตปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพมาจำหน่ายให้แก่วิสาหกิจชุมชน การที่คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนมีตำแหน่งทางสังคมมากหลายตำแหน่งก็สามารถแก้ไขได้โดย การแบ่งหน้าที่กันทำงาน และโดยการวางแผนการผลิตและการตลาดที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและค่าจ้างแรงงานสูง ก็สามารถแก้ไขได้โดยการประสานงานกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ให้ผลิตเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพมาทดแทนแรงงานคนได้อย่างมีประสิทธิภาพลดแรงงานคนได้อย่างมาก และช่วยลดต้นทุนต่อหน่วยการผลิตสินค้าได้ด้วย ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องควรจะมีการพัฒนาในลักษณะ องค์รวมโดยการบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับจังหวัด และระดับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงงบประมาณและกิจกรรมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด การดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต้องเน้นให้ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง และการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้องดำเนินการภายใต้บทบาทการสนับสนุนของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด และคนในชุมชนควรจะเรียนรู้ด้วยตนเองในการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ ภายใต้ศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่เพื่อแก้ไขปํญหาและพัฒนาวิสาหกิจชุมขน และรู้จักประยุกต์และขยายผลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำไปพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอื่นให้กว้างขวางยิ่งขึ้น การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนให้ประสบความสำเร็จ ต้องรู้จักผสมผสานกิจกรรมและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมมือกันอย่างเสียสละ และใกล้ชิด เน้นคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและปลูกฝังสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยการรักษาคุณภาพและคุณประโยชน์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ไม่โกงเอาเปรียบลูกค้า และรู้จักจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนให้สมาชิกอย่างยุติธรรมและทั่วถึง ร่วมกันกระตุ้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาด้วยการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

บรรณานุกรม :
ชูสิทธิ์ นายอง . (2554). รูปแบบการบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาไปสู่แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก.
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร.
ชูสิทธิ์ นายอง . 2554. "รูปแบบการบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาไปสู่แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก".
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร.
ชูสิทธิ์ นายอง . "รูปแบบการบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาไปสู่แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก."
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2554. Print.
ชูสิทธิ์ นายอง . รูปแบบการบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาไปสู่แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร; 2554.