ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์และแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดลพบุรี

หน่วยงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์และแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดลพบุรี
นักวิจัย : พนิตสุภา ธรรมประมวล , กาสัก เต๊ะขันหมาก
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.culture.go.th/index.php/research/item/697-ct153.html
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาการรับรู้ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรี ๒) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี ๓) ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี และ ๔) กำหนดกลยุทธ์และแผนการตลาดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดลพบุรี ใช้การวิจัยเชิงสำรวจ โดยการสอบถามจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรี ๔๐๐ คน และใช้การวิจัยภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์และสอบถามจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ๕๐ คน และ ๑๑๕ คน ตามลำดับ ในแหล่งท่องเที่ยวงวัฒนธรรมที่สำคัญ ๕ แห่ง คือ ๑) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒) พระปรางค์สามยอด/ศาลพระกาฬ ๓) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์/ทุ่งทานตะวัน ๔) แหล่งโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านโป่งมะนาว และ ๕) พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน วัดยาง ณ รังสี สรุปผลการวิจัยที่สำคัญ ๑. นักท่องเที่ยวรับรู้ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรีในระดับมากดำเนินการ ทุกครั้ง คือ การคำนึงถึงความสะดวกของเส้นทางการท่องเที่ยว ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว และเมื่อมีโอกาสนักท่องเที่ยวจะชมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และนักท่องเที่ยวมีความคาดหวังในระดับมาก ๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรีอยู่ในระดับปานกลาง ๓. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรีมีโอกาสอยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยว และมีความแข็งแกร่งในธุรกิจการท่องเที่ยว ๔. กลยุทธ์และแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรีที่สำคัญ คือ ๑) การจัดกิจกรรมส่งเสริม/สร้างโอกาสการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ๒) การพัฒนาบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี ๓) การจัดการภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี และ ๔) การพัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี

บรรณานุกรม :
พนิตสุภา ธรรมประมวล , กาสัก เต๊ะขันหมาก . (2553). กลยุทธ์และแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดลพบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.
พนิตสุภา ธรรมประมวล , กาสัก เต๊ะขันหมาก . 2553. "กลยุทธ์และแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดลพบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.
พนิตสุภา ธรรมประมวล , กาสัก เต๊ะขันหมาก . "กลยุทธ์และแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดลพบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2553. Print.
พนิตสุภา ธรรมประมวล , กาสัก เต๊ะขันหมาก . กลยุทธ์และแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม; 2553.