ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ไมโครเอนแคปซูเลชันเครื่องดื่มไซเดอร์จากผลมะนาวโห่โดยวิธีโฟมแมท
นักวิจัย : กรรณิการ์ ห้วยแสน , จิระพันธ์ ห้วยแสน , ชาญณรงค์ ชมนาวัง , หนูเดือน สาระบุตร , สุภาพร พุ่มริ้ว
คำค้น : มะนาวโห่ , ไมโครเอนแคปซูเลชัน , การทำแห้งวิธีโฟมแมท , เครื่องดื่มไซเดอร์ , เครื่องดื่มไซเดอร์ชนิดไม่มีแอลกอฮอล์
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : มทร.อีสาน ก่อนยุบรวมเป็น ม.กาฬสินธุ์
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำส้มสายชูหมักจากผลมะนาวโห่ดิบและผลมะนาวโห่สุก และผลของชนิดวัตถุดิบ (น้ำส้มสายชูหมักที่ผสมกับน้ำมะนาวโห่จากผลดิบและผลสุกที่อัตราส่วน 1 ต่อ 1) ปริมาณเมโทเซล และปริมาณมอลโตเด็กซ์?ตรินต่อสมบัติทางเคมีกายภาพ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์ไมโครเอนแคปซูเลชันเครื่องดื่มไซเดอร์ชนิดผงจากผลมะนาวโห่ที่ผลิตด้วยวิธีโฟมเเมท จากผลวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีกายภาพ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำส้มสายชูหมักพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p?0.05) โดยสมบัติด้านสี พบว่าน้ำส้มสายชูหมักจากผลมะนาวโห่ดิบจะให้ค่า L* และค่า hue angle มากกว่า และในทางตรงข้ามค่า a* และค่า b* โดยมีค่าน้อยกว่าน้ำส้มสายชูหมักจากผลมะนาวโห่สุก ผลการวิเคราะห์ทางเคมีน้ำส้มสายชูหมักจากผลมะนาวโห่ดิบ มีค่าร้อยละปริมาณกรดทั้งหมด ปริมาณของแข็งทั้งหมด ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดและปริมาณฟลาวโวนอยด์ทั้งหมดน้อยกว่าน้ำส้มสายชูหมักจากผลมะนาวโห่สุก สำหรับผลการวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH และ ABTS พบว่าตัวอย่างที่หมักจากผลมะนาวโห่สุกมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าตัวอย่างที่หมักจากผลมะนาวโห่ดิบสำหรับผลของชนิดวัตถุดิบผลิตไซเดอร์ ปริมาณเมโทเซล และมอลโตเด็กซ์ตรินที่เติมต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดผงที่ผลิตได้ พบว่าค่าความหนาแน่น ค่าโอเวอร์รันของโฟม และค่าความคงตัวของโฟมไม่มีความแตกต่างกันอย่างนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ค่าสี L* มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าสี a* ค่าสี b* ปริมาณความชื้นและปริมาณฟลาวโวนอยด์ทั้งหมดมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินที่เติมเพิ่มขึ้น (p?0.05) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์โฟมแมทที่เตรียมจากมะนาวโห่ผลสุกจะมีปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดและปริมาณฟีนอลิคทั้งหมดสูงกว่าตัวอย่างที่เตรียมจากมะนาวโห่ผลดิบ สำหรับผลต่อสมบัติทางความร้อนพบว่าตัวอย่างที่เตรียมจากมะนาวโห่ผลดิบที่เติมเมโทเซลร้อยละ 1 ถึง 2 และมอลโตเด็กซ์?ตรินร้อยละ 15 ให้ค่าอุณหภูมิหลอมละลายสูงสุด (60.14 ถึง 62.91 องศาเซลเซียส) ในขณะที่ผลต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ(วิเคราะห์โดยวิธี FRAP, DPPH และ ABTS) พบว่า ตัวอย่างที่เตรียมจากมะนาวโห่ผลสุกที่เติมเมโทเซลร้อยละ 1 และมอลโตเด็กซ์ตรินร้อยละ 5 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด อย่างไรก็ตามการเติมสารเมโทเซลและมอลโตเด็กซ์ตรินเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระลดลง นอกจากนี้ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสจากตัวอย่างที่ผ่านการคัดเลือก 4 ตัวอย่างพบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบโดยรวมในทุกตัวอย่างโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 6.66 ถึง 7.14 (ชอบเล็กน้อย ถึง ชอบปานกลาง)

บรรณานุกรม :