ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ดีเอนเอของ Streptomyces spp. ที่ตัดด้วยเรสทริกชันเอนไซม์โดยอะกาโรสเจลอิเลกโทรโฟรีซีส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ดีเอนเอของ Streptomyces spp. ที่ตัดด้วยเรสทริกชันเอนไซม์โดยอะกาโรสเจลอิเลกโทรโฟรีซีส
นักวิจัย : สมพร ตั๊นสกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไพเราะ ปิ่นพานิชการ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745795038 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47982
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

ได้ทำการวิเคราะห์ชิ้นส่วนโครโมโซมอลดีเอนเอของ Streptomycesโดยสกัดแยกโครโมโซมอลดีเอนเอจาก Streptomyces ชนิดต่างๆ ได้แก่ Streptomyces sp. 42-9 หรือ S. griseoruber Streptomyces sp. 190-1 หรือ S.cyaneus S.glaucescens S.coelicolor A3(2) และ S.lividans 1326 ทำให้บริสุทธิ์และตัดอย่างสมบูรณ์ด้วยเรสทริกชันเอนไซม์ type II แยกชิ้นส่วนโครโมโซมอลดีเอนเอโดยการทำ อิเลกโทรโฟรีซีสบนอะกาโรสเจล พบว่าเรสทริกชันเอนไซม์ที่เหมาะสม ซึ่งให้รูปแบบของแถบชิ้นส่วนดีเอนเอที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่าง Streptomyces ชนิดต่างๆ คือBamHI PstI BglII และ EcoRI สภาวะที่ให้การย่อยสมบูรณ์ทำโดยใช้เรสทริกชันเอนไซม์เข้มข้น 6 หน่วย / ไมโครกรัมของดีเอนเอ และย่อยที่อุณหภูมิ 37°ซ เป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง พบว่าการเพิ่มความต่างศักย์ซึ่งให้อย่างคงที่ในการทำอิเลกโทรโฟรีซีสจาก 8 โวลต์ / ซม. ของความยาวเจลเป็น 14 โวลต์ / ซม. ของความยาวเจล ทำให้การแยกแถบดีเอนเอชัดเจนยิ่งขึ้น รูปแบบเฉพาะตัวของชิ้นส่วนโครโมโซมอลดีเอนเอของ Streptomyces spp. ทั้ง 5 ชนิดที่ทราบชนิดแน่นอนแล้วมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ยังพบว่ารูปแบบเฉพาะตัวของชิ้นส่วนโครโมโซมอลดีเอนเอของ Streptomyces spp. ที่ไม่ทราบชนิดซึ่งนำมาทดสอบ 10 ชนิดมีความแตกต่างจาก Streptomyces spp. ที่ทราบชนิดเหล่านี้อย่างไรก็ตามเนื่องจาก Streptomyces ที่ทราบชนิดที่นำมาศึกษานี้มีจำนวนจำกัด ดังนั้นผลการศึกษานี้จึงยังไม่สามารถจำแนกชนิดของ Streptomyces spp. ที่ไม่ทราบชนิดได้

บรรณานุกรม :
สมพร ตั๊นสกุล . (2534). การวิเคราะห์ดีเอนเอของ Streptomyces spp. ที่ตัดด้วยเรสทริกชันเอนไซม์โดยอะกาโรสเจลอิเลกโทรโฟรีซีส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพร ตั๊นสกุล . 2534. "การวิเคราะห์ดีเอนเอของ Streptomyces spp. ที่ตัดด้วยเรสทริกชันเอนไซม์โดยอะกาโรสเจลอิเลกโทรโฟรีซีส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพร ตั๊นสกุล . "การวิเคราะห์ดีเอนเอของ Streptomyces spp. ที่ตัดด้วยเรสทริกชันเอนไซม์โดยอะกาโรสเจลอิเลกโทรโฟรีซีส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
สมพร ตั๊นสกุล . การวิเคราะห์ดีเอนเอของ Streptomyces spp. ที่ตัดด้วยเรสทริกชันเอนไซม์โดยอะกาโรสเจลอิเลกโทรโฟรีซีส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.