ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพตำรวจให้แก่นักเรียนนายสิบ

หน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพตำรวจให้แก่นักเรียนนายสิบ
นักวิจัย : สมหวัง โอชารส , ภัคสกุล นาคจู , ไกรวุฒิ วัฒนสิน , วราภรณ์ เตชะสุวรรณา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://www.dric.nrct.go.th/get_fulltext.php?book_id=284151&absid=DRL029503
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสถานภาพการเสริมสร้างจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพตำรวจให้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์หารูปแบบและแนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพตำรวจให้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนนายสิบตำรวจทั่วประเทศ ปีการศึกษา พ.ศ.2558 จำนวน 100 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกระบวนการยุติธรรม อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณาจารย์ ครูฝึกในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ และผู้แทนชุมชน จำนวน 18 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ระดับค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. สถานภาพการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง นักเรียนนายสิบตำรวจมีความสำนึกในความถูกต้องและชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้รประชาชน มีจิตสาธารณะ เสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง และความตระหนักในคุณค่าของการเป็นตำรวจที่มีจริยธรรมอยู่ในระดับสูง มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ มีความตระหนักในปัญหาเชิงจริยธรรมและเข้าใจหลักพฤติกรรมศาสตร์ เชิงจริยธรรม จารีต ประเพณี วัฒนธรรมของคนไทย และมีการนำคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันในระดับปานกลาง คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพตำรวจ ที่ควรปลูกฝังและเสริมสร้าง คือ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความอดทนอดกลั้น การมีระเบียบวินัย 2. รูปแบบและแนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพตำรวจให้แก่นักเรียนนายสิบตำวจ พบว่ามีสาเหตุมาจากหลายส่วน ควรทำทั้งระบบ ให้ครอบคลุม ดังนี้ 1) กำหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของตำรวจที่ทิศทางที่สอดคล้องและเท่าทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมไทย 2) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) การพัฒนาครูอาจารย์ และผู้บังคับบัญชาให้เป็นแบบอย่างที่ดี 4) การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงสถาบันกับหน่วยงานอื่นๆ 5) การพัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนด้านข้อมูลและองค์ความรู้ที่จำเป็น 6) การปรับกระบวนทัศน์เพื่อเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกอบรมให้เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับวิชาการ 7) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 8) การพัฒนารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพตำรวจ ดังนี้ สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพตำรวจ สร้างความตระหนักในการมีจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับตำรวจ สร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักของคุณธรรม ค่านิยมหลัก อุดมคติของตำรวจ จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพตำรวจ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจำวัน

บรรณานุกรม :
สมหวัง โอชารส , ภัคสกุล นาคจู , ไกรวุฒิ วัฒนสิน , วราภรณ์ เตชะสุวรรณา . (2558). รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพตำรวจให้แก่นักเรียนนายสิบ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.
สมหวัง โอชารส , ภัคสกุล นาคจู , ไกรวุฒิ วัฒนสิน , วราภรณ์ เตชะสุวรรณา . 2558. "รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพตำรวจให้แก่นักเรียนนายสิบ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.
สมหวัง โอชารส , ภัคสกุล นาคจู , ไกรวุฒิ วัฒนสิน , วราภรณ์ เตชะสุวรรณา . "รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพตำรวจให้แก่นักเรียนนายสิบ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2558. Print.
สมหวัง โอชารส , ภัคสกุล นาคจู , ไกรวุฒิ วัฒนสิน , วราภรณ์ เตชะสุวรรณา . รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพตำรวจให้แก่นักเรียนนายสิบ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ; 2558.