ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความชุกและวิเคราะห์รูปแบบของการใช้ยาต้านจุลชีพของเกษตรกรที่เป็นสาเหตุของการตกค้างในเนื้อสุกรและเนื้อไก่ในจังหวัดสงขลา และแนวทางป้องกันอย่างยั่งยืน
นักวิจัย : สุรพล ชลดำรงค์กุล
คำค้น : ความชุก , รูปแบบการใช้ยาต้านจุลชีพ , การตกค้าง , เนื้อสุกร , เนื้อไก่ , จ.สงขลา , แนวทางป้องกัน , prevalence , usage pattern , antimicrobial residue , pork , chicken meat , Songkhla province , preventive strategy
หน่วยงาน : คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

- จัดจ้างผู้ช่วยวิจัย และจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ชุดตรวจสอบ CM-test เครื่องแก้วและเครื่องมือวิเคราะห์
- วางแผนการทดลองและการเก็บตัวอย่าง
- ติดต่อจัดหาพาหนะเพื่อเดินทางเก็บข้อมูลทั้ง 2 การทดลอง
- เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์การตกค้างในห้องปฏิบัติการ
- เก็บข้อมูลจากฟาร์มเลี้ยงสุกร-ไก่
- รวบรวมข้อมูลและสรุปผล
- วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
- เขียนรายงานและทำต้นฉบับสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่
- เรียบเรียงองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่โดยการฝึกอบรมและจัดนิทรรศการ

บรรณานุกรม :