ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อนเกี่ยวกับการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ในนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อนเกี่ยวกับการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ในนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นักวิจัย : สาวิตรี ธรรมสอน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สาวิตรี ธรรมสอน . (2555). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อนเกี่ยวกับการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ในนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สาวิตรี ธรรมสอน . 2555. "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อนเกี่ยวกับการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ในนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สาวิตรี ธรรมสอน . "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อนเกี่ยวกับการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ในนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
สาวิตรี ธรรมสอน . การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อนเกี่ยวกับการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ในนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.