ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการใช้เทคนิคการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนในรายวิชาพัฒนามนุษย์และครอบครัวต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้เทคนิคการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนในรายวิชาพัฒนามนุษย์และครอบครัวต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นักวิจัย : รวิพรรดิ พูลลาภ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รวิพรรดิ พูลลาภ . (2555). ผลการใช้เทคนิคการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนในรายวิชาพัฒนามนุษย์และครอบครัวต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
รวิพรรดิ พูลลาภ . 2555. "ผลการใช้เทคนิคการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนในรายวิชาพัฒนามนุษย์และครอบครัวต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
รวิพรรดิ พูลลาภ . "ผลการใช้เทคนิคการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนในรายวิชาพัฒนามนุษย์และครอบครัวต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
รวิพรรดิ พูลลาภ . ผลการใช้เทคนิคการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนในรายวิชาพัฒนามนุษย์และครอบครัวต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.