ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae)

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae)
นักวิจัย : สุนิศา สงวนทรัพย์
คำค้น : Biological control, Coconut Black-headed Caterpillar, Opisina arenosella, Bracon hebetor
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มะพร้าวเป็นพืชที่มีความสำคัญในการใช้บริโภค และเป็นไม้ประดับที่ช่วยส่งเสริมทางด้านทัศนียภาพต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย ในช่วงปี 2553-2554 เกิดการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวทำความเสียหายรุนแรงแก่มะพร้าวและปาล์ม ได้แก่ผลผลิตลดลง และบางต้นเกิดการยืนต้นตาย มีผลต่ออุตสาหกรรมการผลิตอาหารเพื่อบริโภค ทำให้มีการนำเข้ามะพร้าวกะทิจากประเทศอินโดนีเซียเข้ามา (บริษัทอำพลฟูดส์, 2555) นอกจกนั้นยังทำลายทัศนียภาพต่อแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามต่อประเทศ เพราะแมลงได้ลงทำลายมะพร้าว ปาล์มน้ำมัน และปาล์มประดับหลายชนิด แมลงชนิดนั้นคือ หนอนหัวดำมะพร้าว มีชื่อสามัญว่า Coconut black-headed caterpillar ชื่อวิทยาศาสตร์ Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae) โดยระยะตัวหนอนกัดแทะผิวใบมะพร้าวที่คลี่แล้ว เข้าทำลายด้านใต้ใบและนำมูลที่ถ่ายออกมาสร้างเป็นทางยาวคล้ายอุโมงค์ห่อหุ้มลำตัวไว้ เมื่อเริ่มเข้าดักแด้จะถักเส้นใยหุ้มลำตัวยึดติดกับใบและเข้าดักแด้ภายในนั้น พืชอาหารของแมลงชนิดนี้เป็นพืชในวงศ์ Palmae จำนวน 9 ชนิด Cycadaceae และ Musaceae อย่างละ 1ชนิด คือ มะพร้าว ตาลโตนด ลาน หมากนวล ปาล์มน้ำมัน ตาลฟ้า หงส์เหิร ปาล์มแวกซ์ อ้ายหมี ปรง และ กล้วย ตามลำดับ (วิวัฒน์ และคณะ, 2554) จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2555 พบการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว 10 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ราชบุรี สุราษฎร์ธานี สตูล ระยอง และนนทบุรี รวมพื้นที่การระบาดทั้งหมด 92,243 ไร่ แมลงดำหนาม Brontispa longissima Gestro (Coleoptera: Hispidae) พบการระบาด ใน 12 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี ตราด พัทลุง กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ราชบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และนนทบุรี จำนวน 157,335 ไร่ ด้วงแรดมะพร้าว Oryctes rhinoceros L. (Coleoptera: Scarabaeidae). พบการระบาดใน 3 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ตราด และกรุงเทพมหานคร จำนวน 3,582 ไร่ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2555) นอกจากนี้ยังพบหนอนร่านพาราซ่า Parasa lepida Cramer (Limacodidae: Lepidoptera) และด้วงงวงมะพร้าว Rhynchophorus ferrugineus Oliver (Coleoptera: Curculionidae) ในมะพร้าว ส่วนในปาล์มนอกจากพบการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวแล้ว ยังพบด้วงแรดมะพร้าว O. rhinoceros L. หนอนหน้าแมว Darna furva Wileman (Limacodidae: Lepidoptera) หนอนปลอกเล็ก Cremastopsyche pendula Joannis (Psychidge: Lepidoptera) และด้วงกุหลาบ Adoretus compressus Weber (Rutelidae: Coleoptera)

บรรณานุกรม :
สุนิศา สงวนทรัพย์ . (2556). การใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae).
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ.
สุนิศา สงวนทรัพย์ . 2556. "การใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae)".
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ.
สุนิศา สงวนทรัพย์ . "การใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae)."
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ, 2556. Print.
สุนิศา สงวนทรัพย์ . การใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae). กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ; 2556.